Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Knjižnica » Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost

  1. Izdavačka djelatnost Fakulteta rezultat je znanstvenog i stručnog rada njegovih djelatnika i kao takva pridonosi afirmaciji i razvitku Fakulteta, te uz bibliotečni fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.
  2. Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga, zbornika radova sa znanstvenih i stručnih skupova, periodičnih publikacija i drugih službenih publikacija.
  3. Izdavačka djelatnost posluje u okviru Fakulteta kao obračunska jedinica sa pravima i obvezama pribavljanja i trošenja sredstava u skladu s važećim propisima.
Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Tihomir Florijančić predsjednik 031/554-920 tihomir.florijancic@pfos.hr I/136
prof.dr.sc. Mladen Jurišić član 031/554-881 mladen.jurisic@pfos.hr II/206
izv.prof.dr.sc. Anita Liška član 031/554-841 anita.liska@pfos.hr 0/4
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović član 031/554-826 brigita.popovic@pfos.hr III/319
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić član 031/554-887 andrijana.rebekic@pfos.hr II/240
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić član 031/554-842 tihana.sudaric@pfos.hr I/112
Ana Kovačić, prof., predavač član 031/554-811 ana.kovacic@pfos.hr II/219