Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Knjižnica » Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost

  1. Izdavačka djelatnost Fakulteta rezultat je znanstvenog i stručnog rada njegovih djelatnika i kao takva pridonosi afirmaciji i razvitku Fakulteta, te uz bibliotečni fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.
  2. Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga, zbornika radova sa znanstvenih i stručnih skupova, periodičnih publikacija i drugih službenih publikacija.
  3. Izdavačka djelatnost posluje u okviru Fakulteta kao obračunska jedinica sa pravima i obvezama pribavljanja i trošenja sredstava u skladu s važećim propisima.
Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Tihomir Florijančić predsjednik 031/554-920 tihomir.florijancic(at)fazos.hr I/136
prof.dr.sc. Mladen Jurišić član 031/554-881 mladen.jurisic(at)fazos.hr II/206
izv. prof. dr. sc. Anita Liška član 031/554-841 anita.liska(at)fazos.hr 0/4
izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić član 031/554-842 tihana.sudaric(at)fazos.hr I/112
izv. prof. dr. sc. Brigita Popović član 031/554-826 brigita.popovic(at)fazos.hr III/319
izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić član 031/554-887 andrijana.rebekic(at)fazos.hr II/240
Ana Kovačić, prof. član 031/554-811 ana.kovacic(at)fazos.hr II/219