Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Knjižnica » O knjižnici » Knjižnične usluge

Knjižnične usluge

POSUDBA GRAĐE

Knjižničnu građu mogu posuđivati:

  • profesori, studenti i djelatnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
  • studenti i djelatnici drugih fakulteta
  • djelatnici znanstvenih ustanova
  • vanjski korisnici

Upis u knjižnicu:

  • studentima Fakulteta se, uz predočenje indeksa, izrađuje iskaznica
  • studenti i djelatnici drugih fakulteta knjige mogu posuditi uz predočenje indeksa, osobne iskaznice ili putovnice
  • vanjski korisnici knjige posuđuju uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice

Posudba knjižnične građe:

  • studenti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i studenti drugih fakulteta Sveučilišta mogu posuditi 3 knjiga na roko od 15 dana i rok se može produžiti dodatnih 15 dana
  • profesori Fakulteta knjige posuđuju trajno s tim da ih prije odlaska u mirovinu moraju vratiti
  • djelatnici drugih fakulteta i znanstvenih ustanova te vanjski korisnici knjige posuđuju na rok od 15 dana

Izvan knjižnice ne posuđuje se knjižnična građa iz referentne zbirke, disertacije, magistarski radovi, završni i diplomski radovi, te knjige iz zbirke starih knjiga. Ova građa koristi se isključivo u čitaonici.

RAD U ČITAONICI

Čitaonicom se mogu koristiti svi korisnici za individualni ili grupni rad. Opremljena je s 24 računala s kojih se može pristupiti internetu, a preko baze.nsk.hr može se pristupiti citatnim bazama i bazama cjelovitog teksta. U čitaonici se može koristiti cjelokupni knjižnični fond i vlastita literatura, te osobna prijenosna računala.

MAĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Knjižnica za potrebe studenata i profesora nabavlja knjižnu građu iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu sukladno domaćim i stranim pravilnicima i zakonima.

Međuknjižničnom posudbom nabavljaju se knjige, fotokopije radova, a po potrebi i druga građa. Troškove za znanstveno-nastavno osoblje snosi korisnik ili Fakultet. Ostali korisnici sami snose troškove. Građa se naručuje pisanim putem.

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu

Knjižnica obavlja međuknjižničnu posudbu vlastitog fonda domaćim i stranim knjižnicama.

Troškove nastale međuknjižničnom posudbom i eventualna oštećenja građe snose korisnici.

INFORMACIJSKA DJELATNOST

Knjižnica za potrebe izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova pruža uslugu pripreme literature. Potrebnu literaturu studenti mogu zatražiti ispunjavanjem obrasca u knjižnici ili mogu koristiti uslugu PITAJTE KNJIŽNIČARA.

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima

http://www.fazos.unios.hr/upload/documents/Pravilnik%20o%20zavrsnim%20i%20diplomskim%20radovima(1).pdf

Upute za pisanje seminarskih radova

http://www.fazos.unios.hr/upload/documents/Pravilnik%20o%20zavrsnim%20i%20diplomskim%20radovima(1).pdf

OSTALO

Knjižnica djelatnicima pruža uslugu pretraživanja citatnih baza te izdaje Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova za potrebe izbora i napredovanja u zvanju.

Potvrda se izdaje za:

· Web of Science Core Collection (WoS CC) - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi i potvrdu o njihovoj citiranosti

· Scopus - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi i potvrdu o njihovoj citiranosti radova;

· CAB Abstracts – potvrda o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi

· Journal Citation Reports (JCR) i Scimago Journal & Country Rank; potvrdu o faktoru odjeka (Impact Factor) pojedinog časopisa za određenu godinu

· potvrdu o mentorstvu i komentorstvu