Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Silvija Buhin

Silvija Buhin

Silvija Buhin

Email: silvija.buhin(at)fazos.hr

Prostorija: 35

Telefon: 031 554 959

Ime i prezime Silvija Buhin
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za agrobotaniku i fitofarmaciju