Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Agrarna politika i ruralni razvoj Europske unije

Agrarna politika i ruralni razvoj Europske unije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ivan Štefanić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje pravnog i političkog temelja europskih integracija. Pored stanja i trendova u poljoprivredi i agroindustrijskom kompleksu EU obrađuje se relevantno zakonodavstvo i zajednička poljoprivredna politi ka EU. Bitne komponente modula su: analiza utjecaja ekonomske teorije i zajedničke ekonomske politi ke na kandidate i članice, politika harmonizacije, analiza utjecaja monetarne unije, te politika i učinci zajedničkog tržišta i proširenja EU.

Ishodi učenja

 1. Analizirati raspoložive EU izvore financiranja i odabrati izvor najprimjereniji izvor za zadane uvjete
 2. Razlikovati institucije relevantne za ZPP i opisati njihove funkcionalne veze
 3. Objasniti postupak pripreme, prijave i provedbe EU projekta
 4. Identificirati mogućnosti razvijanja poslovanja u EU uz pomoć Europske poduzetničke mreže
 5. Odabrati i isplanirati zadanu proizvodnju sukladno odredbama Zajedničke poljoprivredne politike

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
Seminarski rad 1,2 15%
Parcijalne provjere znanja 1,2 30%
pismeni ispit 1,2 45%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Priručnik za poljoprivredna gospodarstva
 2. Vodič kroz ZPP (pdf)
 3. Vodič kroz višestruku sukladnost (pdf)
 4. Vodič kroz mliječne kvote (pdf)
 5. PCM by MRR RH_knjiga 1 (pdf)

Izborna literatura

 1. CAP 2012_en.pdf
 2. CAP timeline_2012_en (pdf)
 3. International-aspects-of-agricultural-policy_en (pdf)
 4. Milestones_of_the_cap_en (pdf)
 5. Overview of CAP Reform 2014-2020 (pdf)
 6. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (pdf)
 7. ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA-CAP ODYSSEY 2013 (pptx)
 8. EUROSTAT www.europa.eu.int/comm/eurostat [online]
 9. Sva obavezna i dopunska literatura je dostupna na sustavu MERLIN.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Odabir projektne ideje i programske sheme 5
2. Zajedničke politike i područja regulacije u EU 2
3. Carinska unija, ekonomska i monetarna unija (EMU), porezna politika i harmonizacija poreznog ustava 1, 2
4. Zajednička agrarna politika, povjesni razvitak i trenutačno stanje, budućnost EU; ekonomske posljedice proširenja na istočnu Europu 2
5. Finanaciranje zajedničke agrarne politike 1
  Prvi parcijalni ispit  
6. Maastricht i makroekonomska politika; liberalizacija trgovine- ekonomske posljedice uklanjanja trgovinskih barijera, konkurentnost različitih ekonomskih sektora 1, 5
7. Socijalna politika EU, tržište rada i učinak zapošljavanja, Amsterdam i Lisabon strategija 1, 2, 5
8. Regionalna politika EU i novi prioriteti u svjetlu proširenja EU; regionalna politika i ruralne područja 1, 2, 5
9. Održivi razvitak i apsorbcijski kapacitet; principi ruralne politike, europeizacija ruralne i politike zaštite okoliša; integrirani ruralni razvoj 1,2, 5
Drugi parcijalni ispit  
10. Proračun EU- principi i kompetencije, procedure financijskog planiranja, struktura financiranja EU; Europski strukturni fondovi-programiranje, planiranje i dokumenti 1, 2, 3
11. Projekt menadžment u EU, ex-post and ex-ante evaluacija programa 3
12. Predpristupna politika, Copenhagen politički i ekonomski kriteriji, proširenje strukturalne politike na nove članice i uloga RH u budućim proširenjima EU 1, 2
13. Prezentacije seminarskih radova  
Treća parcijalna provjera znanja  
14. Značaj zaštite intelektualnog vlasništva na teritoriju EU, poslovanje na europskom tržištu uz pomoć EEN 4, 5
15. Završni ispit  
Rezime modula  

Ispitni rokovi

Redoviti ispitni rokovi:

2.2. / 23. 2. / 15. 6. / 6. 7. / 1. 9. / 13. 9.  u Osijeku u 9,00 sati.

Izvanredni ispitni rokovi:

3. 11. / 19. 1. / 13. 4. / 11. 5. u Osijeku u 14,00 sati.

Dekanski ispitni rok:

20.9.2016. u 9,00 u Osijeku