Agromarketing

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Igor Kralik

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Prenijeti osnovna znanja iz ekonomske teorije kao uvod u detaljnije proučavanje ekonomskih predmeta tijekom studija.

Ishodi učenja

 1. Objasniti razvoj marketinga kroz definiciju, koncepciju i primjenu
 2. Protumačiti okruženje, društvenu odgovornost marketinga
 3. Objasniti ponašanje potrošača i segmentaciju tržišta
 4. Interpretirati važnost i ulogu izora i ulogu strategije
 5. Primijeniti 7 elemenata marketing mix-a
 6. Primijeniti marketing kontrolu i planiranje
 7. Diferencirati organizaciju i primjenu agromarketinga

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje 0,6 10%
Seminarski rad 1,0 10%
Kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,4 45%
Usmeni ispit 1,0 35%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Previšić,J.; Ozretić-Došen, Đ. i dr.(2004.): Marketing, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, „Adverta“, Zagreb (knjiga)
 2. Rocco,F. (2000.): Marketinško upravljanje, „Školska knjiga“, Zagreb

Izborna literatura

 1. Kotler, Ph.(2001.): Upravljanje marketingom: Analiza,planiranje, primjena i kontrola, „MATE“, Zagreb (knjiga)
 2. Renko, N. (2005.): Strategije marketinga, „Ljevak“, Zagreb (knjiga)
 3. Meler, M. (1999.): Marketing, „Ekonomski fakultet u Osijeku“, Osijek (udžbenik)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
Istraživanje i analiziranje, Rocco, F. Marketinško upravljanje, str. 53-89. 1,2
2. Strategija, planiranje i programiranje marketinga, Rocco, F. Marketinško upravljanje, str. 119-144. 2,3
3. Istraživanje stranih tržišta, Previšić, J. Marketing, str. 101-124. 3
4. Upravljanje marketinškim funkcijama Rocco, F. Marketinško upravljanje, str. 165-209. 3
5. Strategije ulaska na strana tržišta, Previšić, J. Marketing, str. 130-168. 4
6. Primjena marketinga u posebnim prodručjima, Rocco, F. Marketinško upravljanje, str.267-308.. 4,5
7. Marketing poljoprivreno-prehrambenih proizvoda. Tolušić, Z., Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda str. 75-105. 5,6
8. Organizacija i kontrola marketinga , Previšić, J. Marketing, str. 150-168. 7

Ispitni rokovi