Ekonometrija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Dražen Horvat

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

Ciljevi predmeta

Studentima diplomskog studija prikazati i protumačiti osnove znanstvene teorije i znanstvenog zaključka kroz primjenu statističkih metoda i testova.

Ishodi učenja

 1. Upoznati se s osnovnim pojmovima statističkog zaključivanja.
 2. Prepoznati adekvatne pokusne metode i tehnike.
 3. Postaviti ciljeve istraživanja i znanstvene hipoteze. Organizirati i pratiti pokus, prikupiti pokusne podatke, odrediti veličinu uzorka, urediti statistički niz i grupirati podatke.
 4. Izračunati osnovne statističke parametre pomoću metoda deskriptivne statistike: mjere centralne tendencije, mjere varijacije.
 5. Ispravno primjeniti parametrijske testove, analizu varijance, korelacijsko- regresijsku metodu, ispitati vremenske nizove.
 6. Prepoznati i primjeniti brojne dijagrame kao slikovne (vizualne) prikaze prirode i raspodjele pokusnih podataka.
 7. Upoznati se s načinima provođenja ankete i statističkom obradom anketnih podataka.
 8. Pravilno odabrati i primjeniti statističke neparametrijske metode i testove.
 9. Upoznati se s osnovama računalne tehnike pri statističkoj obradi podataka (Statistica, SAS).
 10. Statistički (znanstveno) promišljati “čitajući” rezultate statističkih analiza.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekonometrija
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Dražen Horvat
Šifra modula (nastavnički portal): 56597
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 15
Pohađanje vježbi 35 1,17 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Horvat, D., Ivezić, M. (2005.): Biometrika u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Vasilj, Đ. (2000.): Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb.
 3. Rebekić, A. (2017.): Opisna statistika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Izborna literatura

 1. Petz, B. (1985.): Osnovne statističke metode za nematematičare. SNL, Zagreb.
 2. Hadživuković, S. (1991.): Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
 3. Mead, R., Curnow, R. N. and Hasted, A. M. (1993.): Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman & Hall.
 4. Kmenta, J. (1997.): Počela ekonometrije. Biblioteka «Gospodarska misao», Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pojam i značaj statistike u znanstvenim istraživanjima. Osnovni statistički pojmovi: osnovni skup i uzorak, jedinice i obilježja promatranja, ponavljanja, tretmani, zakon velikih brojeva. Pokusi u poljoprivredi, planiranje i provedba pokusa Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 14-18; 148-167 i nastavne prezentacije. 1,2,3
2. Statističko promatranje. Teorija uzoraka, odabir i veličina uzorka. Prikupljanje i sređivanje podataka, statistički nizovi, grupiranje i raspodjela učestalosti. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 23-30; 35-45 i nastavne prezentacije. 1,2,3
3. Grafičko prikazivanje podataka. Mjere centralne tendencije. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 49-78 i nastavne prezentacije. 4, 6
4. Mjere varijacije: apsolutne i relativne. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 82-95 i nastavne prezentacije. 4, 9
5. Oblici raspodjele učestalost: Gaussova normalna raspodjela, binomna, Poissonova, studentova, Fisherova i hipergeometrijska raspodjela. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 95-132 i nastavne prezentacije. 5, 7, 9
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
7. Relativni brojevi strukture i dinamike, indeksi i statistički koeficijenti. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 135-143 i nastavne prezentacije. 3, 9
8. Anketno ispitivanje tržišta; statistička analiza anketa. 7
9. Ispitivanje statističkih hipoteza, nulta i alternativne hipoteze. Planovi i metode postavljanja pokusa. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 171-181; 185-237 i nastavne prezentacije. 2,3,9
10. Analiza varijance monočimbeničnih pokusa: potpuno slučajan plan, slučajan blok sustav, latinski kvadrat i pravokutnik. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 217-238 i nastavne prezentacije. 5, 9
11. Analiza varijance višečimbeničnih pokusa. Kombinirani pokusi u vremenu i prostoru. Modificirani ili prilagođeni planovi. Udžbenik “Biometrika u poljoprivredi”, str. 238-263 i nastavne prezentacije. 5, 9
12. Jednostruka linearna korelacijska i regresijska analiza. Nelinearni oblici regresije. “Biometrika u poljoprivredi”, str. 271-283; 317-341 i nastavne prezentacije. 4, 5, 6, 9
13. Višestruka linearna korelacijska i regresijska analiza. Nelinearni oblici regresije. “Biometrika u poljoprivredi”, str. 303-314; 317-341 i nastavne prezentacije. 5, 6, 9
14. Neparametrijska statistika i testovi. Analiza kovarijance. “Biometrika u poljoprivredi”, str. 347- 400 i nastavne prezentacije. 7, 9
15. Analiza vremenski nizova: linearni i nelinearni oblici trenda. 5, 6, 9
16. Drugi parcijalni ispit 9, 10, 11

Ispitni rezultati

Rezultati privremene liste uspjeha iz modula Ekonometrija

Ispitni rokovi

  Pismeni Usmeni
Studeni 10.11.2016. 17.11.2016.
Siječanj 17.01.2017. 24.01.2017.
Veljača 09.02.2017. 17.02.2017. 16.02.2017. 24.02.2017.
Travanj 13.04.2017. 27.04.2017.
Svibanj 11.05.2017. 18.05.2017.
Lipanj 16.06.2017. 23.06.2017.
Srpanj 05.07.2017. 12.07.2017.
Rujan 05.09.2017. 13.09.2017. 08.09.2017. 20.09.2017.

 

Pismeni ispiti počinju u 9 sati (praktikum za informatiku), a usmeni u 10 sati (kabinet nastavnika).