Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Ekonomika resursa i teorije proizvodnje

Ekonomika resursa i teorije proizvodnje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
David Kranjac , dipl.ing.

Ciljevi predmeta

Pružiti studentima praktična i teoretska znanja o poslovanjupoljoprivrednih gospodarstava, posebice o troškovima, prihodima, financijskom rezultatu i poslovnom uspjehu poduzeća. Cilj je ovladati o mogućim primjenama teoretskih spoznaja I praktičnih rješenja s kojima se susreču agroekonomisti kod donošenja poslovnih odluka, a koji su neophodna podloga za razumijevanje ukupnog poslovanja agrobiznisa.

Ishodi učenja

 1. Objasniti podjelu resursa, ekonomiku obnovljivih resursa te tehničko-tehnološke promjene u poljoprivredi,
 2. Navesti proizvodne resursi u poljoprivredi i kvantitativno kvalitativna obilježja u Republici Hrvatskoj
 3. Opisati funkciju proizvodnje uz planiranje optimalna kombinaciju proizvodnje
 4. Primijeniti Cobb-Douglasovu funkciju proizvodnje
 5. Primijeniti funkciju ukupnih troškova, ukupne, prosječne i granične odnose uz izvođenje krivulje ponude, funkcija potražnje, rješavanje mikroekonomskog modela – parcijalna ravnoteža, potražnja za činiteljima proizvodnje.
 6. Predložiti i usporediti odabrane tematske cjeline iz različitih područja ekonomike resursa i teorije proizvodnje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekonomika resursa i teorija proizvodnje
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Šifra modula (nastavnički portal): 56598
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Cambell, R., McConnell & Stanley L., B. (1994): Suvremena ekonomija rada, Mate, Zagreb (udžbenik)
 2. Karić, M. (2002): Kalkulacije u poljoprivredi, Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek. (udžbenik)
 3. Mundlak, Y. (2000): Agriculture and Economic Growth, Havard University Press Cambridge,
 4. MassachuseƩs, London, England (udžbenik)

Izborna literatura

 1. Gail L. Cramer and Clarence W. Jensen (1982): Agricultural Economics & Agribusiness. Second edition. Montana State University. New York)
 2. Babić M. (1998): Makroekonomija. Deseto dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Mate d.o.o. Zag

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Resursi i njihova uloga u gospodarskom rastu i razvoju. Ocjena prirodnih resursa u dinamičkim ekonomskim sustavima 1
2. Problem ograničenosti resursa. Ekonomske, društvene i ekološke posljedice neučinkovitog korištenja resursa. Zakon opadajućih prinosa. 1,2
3. Resursi u poljoprivredi i ekonomika njihova korištenja. Malthus i ekološka ekonomika, Ljudski resursi kao najvažniji čimbenik razvoja 2
4. Ekonomski značaj zemljišnih i vodenih resursa, Eksternalije i ekonomika zaštite okoliša 2
5. Definiranje i kategorije javnih dobara, Učinkovitost i javna dobra, Privatna perferencija za javnim dobrima 2
6. Proizvodne funkcije i maksimilizacija profita, 3
7. Minimalizacija troškova uz optimalnu supstituciju inputa 4
8. Marginalna i višekriterijska optimizacija korištenja resursa 4,5
9. Funkcije i vrste troškova, Ekonomski troškovi 5
10. Agrobiznis u uvjetima potpune konkurencije, Analiza tržišta potpune konkurencije uz cjenovnu elastičnost ponude 5
11. Maksimilizacija profita i minimalizacija gubitka, Krivulja ponude u kratkom roku te dugoročna ravnoteža u uvjetima konkurencije 5
12. Poslovanje u uvjetima neizvjesnosti i rizika 5
13. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
21.11. 2016. 9.00
20.01. 2017. 9.00
10.02. 2017. 9.00
24.02. 2017. 9.00
28.04. 2017. 9.00
19.05. 2017. 9.00
21.06. 2017. 9.00
07.07. 2017. 9.00
08.09. 2017. 9.00
20.09.2017. 9.00
29.09. 2017. 9.00