Međunarodni tržišni odnosi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik

Ciljevi predmeta

Dati studentima osnovna znanja o teoriji međunarodnih tržišnim odnosima, o politici međunarodne razmjene, vanjskotrgovinskih poslova, međunarodne razmjene, strategije te osnovnim međunarodnim integracijama i ekonomskim organizacijama, s posebnim osvrtom na poljoprivredne proizvode.

Ishodi učenja

 1. Definirati i razlučiti teoriju međunarodne trgovine i svjetskog tržišta
 2. Imenovati i objasniti liberalizam, protekcionizam, carinsku zaštitu, prelevmane i bescarinsku zaštitu, ekonomska neefikasnost uvođenja carina
 3. Znati izračunati opseg i strukturu vanjstrgovinske razmjene, trgovinske i platne bilance, koeficijent koncentracije uvoza/ izvoza, škare cijena, vanjskotrgovinski multiplikator
 4. Usporediti i vrednovati različite ciljeve i motive nastupa na stranom tržištu
 5. Odrediti i objasniti značaj međunarodnih integracija i međunarodnih ekonomskih organizacija
 6. Nabrojati i objasniti osnovna načela funkcioniranja Svjetske trgovinske organizacije
 7. Interpretirati najvažnije elementi kojima se kontrolira domaća poljoprivredna politika unutar zajedničkih okvira WTO sporazuma
 8. Opisati značaj i način funkcioniranja međunarodnih financijskih organizacija

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,36 10%
seminarski rad 0,72 20%
1.parcijalni ispit 1,26 35% 0%
2.parcijalni ispit 1,26 35% 0%
Završni ispit 2,52 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Baban, Lj., Marijanović, G. (1996): Međunarodna ekonomija, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek. (knjiga)
 2. Babić, A., Babić, M. (2008): Međunarodna ekonomija, Sedmo dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Sigma savjetovanja d.o.o. Zagreb. (knjiga)
 3. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1992): Ekonomija, Mate d.o.o. Zagreb (knjiga)

Izborna literatura

 1. Andrijanić, I. (2001): Vanjska trgovina. Mikrorad. Zagreb.2001. (udžbenik)
 2. Pertot, V., Sabolović, D. (1998): Međunarodna trgovinska politika. Informator. Zagreb (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Teorija međunarodne trgovine i svjetskog tržišta (Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 13-22, 39-44) 1
2. Mikroekonomski model međunarodne trgovine (Babić i Babić, Međunarodna ekonomija, str. 27-35) 1, 2
3. Različite teorije međunarodne razmjene: liberalizam, protekcionizam, carinska zaštita, prelevmani i bescarinska zaštita (Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 45-63, 124-162). Ekonomska neefikasnost uvođenja carina (Samuelson i Nordhaus, Ekonomija, str. 686-691) 3
4. Ekonomski pokazatelji odnosa između domaćeg i inozemnog tržišta. (Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 317-343) 4
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
6. Međunarodne integracije i međunarodne ekonomske organizacije (Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 359-376) 5
7. Domaća poljoprivredna politika unutar zajedničkih okvira WTO sporazuma (Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 376-386) 6
8. Funkcioniranje međunarodnih financijskih organizacija (Babić i Babić, Međunarodna ekonomija, str. 405-464) 7
9. Prezentacije seminarskih radova 1-7
10. Drugi parcijalni ispit 5-7

Ispitni rokovi