Poduzetnički menadžment

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

Jelena Kristić , Dr.sc.

Ciljevi predmeta

Predstaviti mogućnosti primjene poduzetničkog menadžmenta kao izazov, rizik ali i zadovoljstvo korisnim učincima. Cilj je sistematizirati znanja i nove spoznaje u kontekstu promjena znanstveno-tehnološke razvoja, te prepoznati zahtjeve i zadatke koji iz toga proistječu što je uvjet njihova daljeg društveno-ekonomskog, kulturnog i općenito civilizacijskog napretka.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati značenje poduzetničkog menadžmenta u razvoju biotehnologije i primjeni novih znanstvenih dostignuća
 2. Razlikovati poslovne funkcije menadžmenta,
 3. Istražiti i primijeniti inovacijsko poduzetništvo, praktična primjena u biotehnologiji
 4. Upravljati strateškim razvojem malog i srednjeg poljoprivrednog gospodarstva
 5. Analizirati rizike, procijeniti razinu izvjesnosti i rangirati prioritete pri umanjivanju posljedica rizičnih situacija
 6. Planirati osnaživanje ljudskog kapitala osnovnog potencijala za razvoj poduzetničkog menadžmenta
 7. Izgraditi konkurentsku prednost na osnovi proizvodnje i resursa, proizvoda i cijene, distribucije i promocije
 8. Predvidjeti i kreirati viziju razvoja poljoprivrednog gospodarstva primjenom poduzetničkog menadžmenta

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Poduzetnički menadžment
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Jadranka Deže
Šifra modula (nastavnički portal): 56603
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Deželjin Jadranka, Deželjin, J., Dujanić, M., Tadin, H., Vujić V. (1999): Poduzetnički menedžment, Alinea, Zagreb (udžbenik)
 2. Kolaković M. (2006): Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija Zagreb (udžbenik)
 3. Horvat, Đ., Kovačić, M. (2004): Menadžment u malom poduzetništvu, Cera Prom d.o.o. I MEP Consulting, Zagreb (knjiga)

Izborna literatura

 1. Brekić, J. (1994): Inovativni management, Alinea, Zagreb (udžbenik)
 2. Timons, J.A. (1999): New Venture Creation, Entreprenurship for the 21st century, McGraw-Hill, Boston (knjiga)
 3. Allen K.R. (1999): Growing and Managing an Entrepreneurial Business, Houghton Mifflin Company, Boston, New York (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Poduzetništvo i suvremene tendencije. Poduzetništvo i menadžment, određenja i značenje u razvoju biotehnologije i primjeni novih znanstvenih dostignuća. Deželjin, Poduzetnički menadžment, str. 19-32. Funkcije poduzetništva. Kolaković, str. 37-62 1-2
2. Inovacijsko poduzetništvo, temeljne značajke kretivnosti ljudi, kreativno inovcijsko poslovanje primjenom poduzetničkog menadžmenta, mogući izvori inovacija u biotehnologiji. Deželjin, Poduzetnički menadžment, str. 67-92. 3
3. Poduzetničke strategije i taktike, pojmovna određenja, vrste i oblici strategija, taktika primjene poduzetničko menadžerske strategije, evaluacija i kontrola. Deželjin, Poduzetnički menadžment, str. 141-163. 4
4. Neizvjesnost i rizik u poduzetništvu, prenosivi i neprenosivi, te vanjski i unutarni poslovni rizici, analiza osjetljivosti na rizike u poslovanju. Deželjin, Poduzetnički menadžment, str. 165-175. 5
5. Poduzetništvo i menadžment malih gospodarskih subjekata, karakteristike, prednosti i nedostaci. Horvat, Kovačić str. 12-30. 4
Seminarski rad 1,2
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
Upravljanje ljudskim potencijalima, intelektualnim kapitalom I njegovo mjerenje. Deželjin, Poduzetnički menadžment, str. 179-195. 5
7. Upravljanje proizvodnjom I resursima, razvojne strategije ekspanzije, integracije, diverzifikacije Kolaković, str 145-147 6
8. Upravljanje proizvodom I cijenom, Kolaković, str. 112-116. 7
9. Upravljanje distribucijom I promocijom, Kolaković, str. 116-129. 7
10. Poduzetnički menadžment u 21. stoljeću, Poduzetništvo u ekonomiji znanja. Kolaković, str 153-208. 8
11. Drugi parcijalni ispit 5,6,7,8

Ispitni rokovi

Ispit Vrijeme
20.09.2016. četvrtak 11.00 h
03.11.2016. četvrtak 11.00 h
12.01.2017. četvrtak 11.00 h
02.02.2017. četvrtak 11.00 h
16.02.2017. četvrtak 11.00 h
06.04.2017. četvrtak 11.00 h
04.05.2017. četvrtak 11.00 h
29.06.2017. četvrtak 11.00 h
13.07.2017. četvrtak 11.00 h
31.08.2017. četvrtak 11.00 h
14.09.2017. četvrtak 11.00 h
20.09.2017. četvrtak 11.00 h