Upravljanje troškovima

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Suradnici

dr.sc. Ana Crnčan

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za klasificiranje i obračun troškova primjenom različitih metoda za upravljanje troškovima s ciljem ostvarivanja ekonomične tentabilne proizvodnje.

Ishodi Učenja

 1. Imenovati vrste troškova značajne za upravljanje troškovima u poduzeću
 2. Analizirati odnose prihoda i troškova,
 3. Razlikovati metode obračuna i upravljanja troškovima,
 4. Sastaviti kalkulacije pojedinih linija poljoprivredne proizvodnje
 5. Izračunati pokazatelje uspjeha poljoprivrednog poduzeća
 6. Predložiti suvremene tehnike i metode obračuna troškova

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Aktivno sudjelovanje na vježbama 0,6 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20%
1. Parcijalni ispit 1,5 40% 0%
2. Parcijalni ispit 1,5 40% 0%
Završni ispit - 0% 80%
Ukupno 6 100%

Obavezna literatura

 1. Belak V. (1995.) Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb
 2. Chadwick, L. (2000.) Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb
 3. Karić, M. (2001): Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek
 4. Karić (2001), Upravljačko računovodstvo, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek
 5. Polimeny, S.R., Handy, A.Sheila, Cashin, A.J. (1999.): Troškovno računovodstvo, Faber & Zgombić, Zagreb
 6. Katalog kalkulacija hƩp://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360

Izborna literatura

 1. Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 2. Meigs & Meigs, (1999.): Računovodstvo: Temelj poslovnog odlučivanja (prijevod), Mate, Zagreb
 3. Polimeny, S.R., Handy, A.Sheila, Cashin, A.J. (1999.): Troškovno računovodstvo, Faber & Zgombić, Zagreb
 4. Santini, I. (1999.): Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, Zagreb
 5. Skupina autora, (2009.): Računovodstvo proizvodnje, RRiF, Zagreb
 6. Turk, I. Kavčič, S. Koželj, S. (2001.): Stroškovno računovodstvo: Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje sa sadržajem modula, potrebnom literaturom, načinom izvođenja i obvezama studenata tijekom nastave  
Pojam, klasifikacija i obilježja troškova u poljoprivrednom poduzeću; Podjele troškova značajne za upravljanje troškovima; Podjele troškova značajne za upravljanje troškovima; Oportunitetni troškovi; Marginalni troškovi; Standardni troškovi; Izbježivi i neizbježivi troškovi; Analiza odnosa troškova i prihoda; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str. 1-26, Belak V. (1995.) Menadžersko računovodstvo, str. 5-15. 1
2. Uloga troškova pri poslovnom odlučivanju; Obračun troškova po mjestima; Metode amortizacije i revalorizacija; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str. 37-54, Karić (2001), Upravljačko računovodstvo, str. 2-25. Belak V. (1995.) Menadžersko računovodstvo, str. 5-15. 2
3. Obračun troškova proizvodnje; Obračun po vrstama i grupama troškova; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str.61-92. 3
4. Metode procjene i upravljanja troškovima; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str.61-92. 3
Prvi parcijalni ispit 1,2,3
5. Obračun troškova po nositeljima; Vrste pomoćnih mjesta troškova i ukrženi troškovi; Kalkulacije u poljoprivrednom poduzeću; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str.121-140. Katalog kalkulacija hƩp://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 4
6. Procjene troškova rada; Obračun po mjestima troškova, Računovodstvene podloge za upravljanje troškovima; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str.147-170. 5
8. Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova; Sumarni i skalarni obračun financijskog rezultata; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str.97-111. 5
10. Pokazatelji uspješnosti proizvodnje i poslovanja, suvremene metode obračuna troškova; Karić (2008), Upravljanje troškovima, str.148-171, Karić, (2002), Kalkulacije u poljoprivredi str.144-150. Chadwick, L. (2000.) Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb 6
Drugi parcijalni ispit 4,5,6

Ispitni rokovi