Vanjskotrgovinsko poslovanje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Suradnici

David Kranjac , dipl.ing.
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa razvojnom politikom Republike Hrvatske, te sa osnovama vanjskotrgovinskog poslovanja s posebnim naglaskom na poljoprivredno prehrambene proizvode.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati mjesto i svrhu međunarodne ekonomije u sustavu znanosti
 2. Poznavati opći pristup teorija međunarodne ekonomije
 3. Razlikovati gospodarske sustave u ekonomiji
 4. Identificirati specifičnosti vanjskotrgovinskog poslovanja
 5. Interpretirati strategije međunarodne razmjene
 6. Analizirati vanjskotrgovinsku bilancu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Vanjskotrgovinsko poslovanje
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
Šifra modula (nastavnički portal): 56606
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Baban, Lj., Marijanović, G. (1998): Međunarodna ekonomija, Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Ekonomksi fakultet u Osijeku, Osijek. (knjiga)
 2. Andrijanić, I. (2001): Vanjska trgovina. Mikrorad. Zagreb.2001. (udžbenik)
 3. Pertot, V., Sabolović, D. (1998): Međunarodna trgovinska politika. Informator. Zagreb (knjiga)
 4. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Babić, A., Babić, M. (2008): Međunarodna ekonomija, Sedmo dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb (udžbenik)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Važnost poimanja međunarodne ekonomije. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 13-20. 1
2. Specifičnosti i tipologija vanjskotrgovinskog poslovanja. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 23-34. 1, 2
3. Specifičnosti teorija vanjske trgovine. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 37-90. 2
4. Razvrstavanje vanjskotrgovinske politike. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 117-130. 3
5. Pojam i važnost carinske zaštite. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 131-165. 1,2,3
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Važnost specifičnih vanjskotrgovinskih poslova. Poslovi redovitog izvoza i uvoza. Viši oblici vanjskotrgovinke suradnje. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 209-269. 4
7. Značaj strategija međunarodne razmjene. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 271-282. 5
8. Pojam i vrste vanjskotrgovinske bilance. Model vanjskotrgovinske balance. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 283-288. 6
9. Odnos između trgovinske i platne balance. Baban i Marijanović, Međunarodna ekonomija, str. 289-304. 6
10. Prezentacije seminarskih radova 1,2,3,4,5,6,
Drugi parcijalni ispit 4,5,6,

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
16.11. 2016. 11.00
18.01. 2017. 11.00
08.02. 2017. 11.00
22.02. 2017. 11.00
26.04. 2017. 11.00
17.05. 2017. 11.00
21.06. 2017. 11.00
05.07. 2017. 11.00
06.09. 2017. 11.00
20.09.2017. 11.00
27.09. 2017. 11.00