Stručna praksa

Ciljevi predmeta

Praktična primjena znanstvenih spoznaja u cilju rasta i razvoja konkurentnosti proizvodnje i poslovanja gospodarskih subjekata čija je osnovna gospodarska djelatnost poljoprivreda.

Ishodi učenja

  1. Prepoznati važnost održivog razvoja poljoprivredne proizvodnje na nacionalnoj i globalnoj razini
  2. Uočiti značenje agromarketinga te oblike i učinke promjena cijena, promocije, distribucije i vrste proizvoda
  3. Primijeniti stečena znanja i vještine u upravljanju poslovanjem te ponuditi praktična rješenja za aktualne probleme
  4. Voditi razvojne projekte i vrednovati rezultate njihove praktične primjene
  5. Moći upravljati troškovima, prepoznati mogućnosti snižavanja i rasta troškova u cilju jačanja konkurentnosti
  6. Analizirati rizike, procijeniti razinu izvjesnosti i rangirati prioritete pri umanjivanju posljedica rizičnih situacija
  7. Prepoznati mogućnosti vanjsko trgovinske razmjene i utjecaje međunarodnog tržišta
  8. Steći uvid u dinamičnost poslovnog okruženja u poslovanju poljoprivrednih gospodarskih subjekata.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 20%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 20%
Praktični rad (dnevnik rada) 1,4 60%
Ukupno 6 100%

Ispitni rokovi