Biljna proizvodnja

Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo (smjerovi Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Biljna proizvodnja je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području biljne proizvodnje. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Studenti će na diplomskom studiju izgraditi specifične kompetencije potrebne za upravljanje i organizaciju biljnom proizvodnjom, razvoj tehnologija i transfer znanosti u poslovni sektor u području biljne proizvodnje. Studentima se pružaju dodatna znanja iz tehnologije proizvodnje poljoprivrednih usjeva i primjene znanstveno-istraživačkih metoda. Nakon završetka ovog studija stječe se sposobnost za samostalno upravljanje biljnom proizvodnjom, uključujući planiranje tehnologije proizvodnje usjeva u optimalnim i specifičnim uvjetima, provođenje znanstveno-istraživačkih pokusa te sposobnost za educiranje i savjetovanje u svezi biljne proizvodnje. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka bilinogojstva Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Biljna proizvodnja: 1. Planirati tehnologije i agrotehnike u biljnoj proizvodnji u optimalnim i specifičnim uvjetima 2. Planirati postupak oplemenjivanja i proizvodnje sjemena poljoprivrednih usjeva 3. Predložiti sustav navodnjavanja poljoprivrednih usjeva u poljskim uvjetima i zaštićenom prostoru 4. Provoditi znanstveno-istraživačke pokuse u biljnoj proizvodnji 5. Primijeniti odgovarajuću statističku metodu obrade podataka u znanstvenim istraživanjima i proizvodnim procesima u biljnoj proizvodnji 6. Educirati i savjetovati subjekte koji se bave biljnom proizvodnjom 7. Samostalno upravljati proizvodnjom u bilinogojstvu

Godine studija