Ishrana bilja i tloznanstvo

Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo (smjerovi Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Ishrana bilja i tloznanstvo je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija uz aktivnu suradnju s gospodarstvom i partnerima za razvitak zajednice. Diplomski sveučilišni studij navedenog smjera osposobit će polaznike za organizacijske i poslove upravljanja kao i za primjenu novih tehnologija sukladnih suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj je studentima osigurati nastavak obrazovanja i stjecanje novih vještina u pravcu transfera znanstvenih spoznaja i novih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju kao i razvoj kompetencija za donošenje strateških odluka u organizaciji biljne proizvodnje, očuvanja plodnosti tla i bioraznolikosti. Nakon završenog studija magistri struke diplomskog studija Bilinogojstvo smjera Ishrana bilja i tloznanstvo biti će sposobni za organiziranje i upravljanje biljnom proizvodnjom kroz kontrolu plodnosti tla, optimizaciju i provođenje gnojidbe u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj biljnoj proizvodnji. Isto tako, biti će osposobljeni za primjenu statističkih i računalnih modela u biljnoj proizvodnji i uvođenja suvremenih tehnoloških rješenja sukladno agroekološkim uvjetima i rizicima za okoliš. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka bilinogojstva Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Ishrana bilja i tloznanstvo: 1. Odrediti proizvodna svojstva tla, specifična ograničenja za biljnu proizvodnju te detektirati rizična područja temeljem poljskih i laboratorijskih istraživanja 2. Kreirati kartu pogodnosti tala za uzgoj određenih biljnih vrsta, utvrditi potrebu fizikalnih, kemijskih i bioloških popravki tla 3. Optimizirati plan rotacije i plodosmjene usjeva te utvrditi potrebu navodnjavanja poljoprivrednih površina prilagođen tipu tla i potrebama biljne vrste 4. Planirati mineralnu i organsku gnojidbu u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj biljnoj proizvodnji 5. Odabrati vrstu gnojiva i optimalnu formulaciju prilagođenu zahtjevima usjeva, stanju plodnosti tla i riziku agroekološkog opterećenja okoliša 6. Primijeniti laboratorijske postupke, kemijsku i mikrobiološku metodologiju za potrebe gnojidbe, održavanja plodnosti i popravke tala 7. Optimizirati tehnologiju biljne proizvodnje primjenom statističkih i računalnih modela ovisno o agroekološkim uvjetima i rizicima za okoliš 8. Planirati i provoditi znanstveno-istraživačke pokuse s ciljem prepoznavanja ograničenja u biljnoj proizvodnji i uvođenja suvremenih tehnoloških rješenja

Godine studija