Stručna praksa

Ciljevi predmeta

Polaznike studija educirati za praktično obavljanje pomotehničkih radova u višegodišnjim nasadima voća. Naučiti upravljati procesom proizvodnje sadnog materijala, proizvodnje i prerade voća. Praktično osposobiti za radove na poslovima provođenja zaštitnih mjera u voćnjacima.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

  1. Isplanirati i realizirati zasnivanje proizvodnog nasada
  2. Provoditi pomotehničke u procesu formiranja uzgojnih formi
  3. Upravljati procesima proizvodnje proizvodnje i berbe voća
  4. Upravljati procesima prerade voća
  5. Isplanirati i provoditi proces proizvodnje sadnog materijala
  6. Provoditi zaštitne mjere u voćnjacima

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 20%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 20%
Praktični rad (dnevnik rada) 1,4 60%
Ukupno 6 100%

Ispitni rokovi