Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo (smjerovi Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području biljne proizvodnje. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Studenti će na diplomskom studiju izgraditi specifične kompetencije potrebne za upravljanje i organizaciju poslova u području oplemenjivanja bilja i sjemenarstva, razvoj novih tehnologija i transfer znanosti u području oplemenjivanja bilja i sjemenarstva. Nakon završetka studija stječe se sposobnost za samostalno planiranje i odabir metoda oplemenjivanja i selekcije, primjenu odgovarajuće biometričke metode za obradu podataka te planiranje i provođenje proizvodnje sjemenskih usjeva. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka bilinogojstva Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo: 1. Planirati selekciju kulturnih vrsta 2. Samostalno organizirati i provoditi selekcijski postupak 3. Primijeniti odgovarajuću metodu selekcije 4. Primijeniti odgovarajuće biometričke metode za obradu podataka 5. Planirati proizvodnju sjemenskih usjeva 6. Samostalno organizirati i provoditi sjemensku proizvodnju 7. Provoditi znanstveno-istraživačke oplemenjivačke i genetičke pokuse

Godine studija