Ekološka poljoprivreda - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ekološka poljoprivreda - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
Ekološka poljoprivreda i standardi izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
60 10 5 0 0 6
Prof.dr.sc. Manda Antunović
Ekološko ratarstvo i hortikultura Prof.dr.sc. Manda Antunović
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Prof.dr.sc. Mirta Rastija
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
70 5 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Irena Jug
Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
doc.dr.sc. Dalida Galović
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
43 26 0 6 0 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
50 15 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
Osnove ekološke biljne proizvodnje Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Danijel Jug
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
65 5 5 0 0 6

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Đuro Senčić
Ekološka zootehnika Prof.dr.sc. Đuro Senčić
doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
55 10 0 0 10 6
izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
Mikroorganizmi u ekološkoj proizvodnji izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
50 0 0 0 25 6
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Tržište i marketing ekoloških proizvoda izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
75 0 0 0 0 6