Ekološka poljoprivreda - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ekološka poljoprivreda - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Ekološka poljoprivreda i standardi Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Josipa Puškarić , mag.ing.agr.
60 10 5 0 0 6
Prof.dr.sc. Manda Antunović
Ekološko ratarstvo i hortikultura Prof.dr.sc. Manda Antunović
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Prof.dr.sc. Mirta Rastija
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Irena Jug
Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
izv.prof.dr.sc. Dalida Galović
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
50 15 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
Osnove ekološke biljne proizvodnje Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
65 5 5 0 0 6

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Đuro Senčić
Ekološka zootehnika Prof.dr.sc. Đuro Senčić
doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Davor Kralik
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
55 10 0 0 10 6
izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
Mikroorganizmi u ekološkoj proizvodnji izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
50 10 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Tržište i marketing ekoloških proizvoda Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
dr.sc. Marija Ravlić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Tamara Siber , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
40 10 5 20 0 6