Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Irena Jug

Suradnici

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
izv.prof.dr.sc. Dalida Galović
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s ekosustavima u bilinogojstvu i stočarstvu, njihovim utjecajem na okoliš, proizvodnim ograničenjima i ekonomskim potencijalima i učincima. Izradom interdisciplinarnog projekta osposobiti polaznike za ekonomsku analizu i izradu tehnološkog proizvodnog projekta ekološkog gospodarstva.

Ishodi učenja

 1. Opisati ekosustave, njihove ekološke značajke i ograničenja s aspekta ekozona i stresa
 2. Protumačiti značaj ekoloških principa za agroekosustave
 3. Objasniti ekofiziološke aspekte ekološke biljne proizvodnje u različitim ekosustavima
 4. Opisati regionalnu raznolikost stočarske proizvodnje, nomadskog stočarstva, miješanog sustava stočarskog uzgoja i prosuditi utjecaj stočarske proizvodnje na okoliš i ograničenja ekološkog stočarstva
 5. Izraditi ekonomsku analizu različitih ekoloških gospodarstava s aspekta raznolikosti, razine bilinogojskog i stočarskog udjela.
 6. Prosuditi utjecaj ekološkog i konvencionalnog bilinogojstva i stočarstva na prihod, dobit i rentabilnost gospodarstva.
 7. Izraditi projektni seminar koji prikazuje navedene agrotehničko-proizvodne, ekološke i ekonomske aspekte ekološke poljoprivrede i uspoređuje ih s konvencionalnim gospodarstvom
 8. Analizirati agrotehniku, plodored, fertilizaciju, zaštitu bilja, hranidbu domaćih životinja i kvalitetu proizvoda s agrotehničko-proizvodnog, ekološkog i ekonomskog aspekta ekološke poljoprivrede

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Šifra modula (nastavnički portal): 56608
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) za tematske cjeline: 1
 2. Sinclair, T.R., Gardner, F.P. (1998): Principles of Ecology in Plant Production. CAB International. Wallingford, UK. (knjiga) za nastavne cjeline: 1
 3. Newton J. (1995): Profitable organic farming. Blackwell Science. (knjiga) za tematske cjeline: 3,4
 4. Senčić, Đ., Antunović, Z. (2003). Ekološko stočarstvo. Osijek (knjiga) za tematske cjeline: 2
 5. Karić, M. (2002): Kalkulacije u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet. Osijek. (knjiga) za tematske cjeline: 3,4

Izborna literatura

 1. Lambers, H., Chapin, F.S., Pons, T.L. (1998): Plant physiological ecology. Springer – Verlag. (knjiga) za tematske cjeline: 1
 2. Pravilnici, zakoni, standardi, znanstveni radovi (radovi) za nastavne cjeline: 1,2,3,4
 3. Jelavić, A., Ravlić, P., Starčević, A. i Šamanović, J. (1993): Ekonomika poduzeća. Ekonomski fakultet. Zagreb. (udžbenik) za nastavne cjeline: 34
 4. Kuvačić, N. (2003): Biznis plan ili poduzetnički projekti. Beretin d.o.o. Split.(knjiga) za tematske cjeline: 3,4

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Ekosustavi i njihove značajke Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) 1
2. Ekološki principi i njihov značaj za agroekosustave Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) Sinclair, T.R., Gardner, F.P. (1998): Principles of Ecology in Plant Production. CAB International. Wallingford, UK. (knjiga) 2
3. Ekofiziološki aspekti ekološke proizvodnje Sinclair, T.R., Gardner, F.P. (1998): Principles of Ecology in Plant Production. CAB International. Wallingford, UK. (knjiga) 3
4. Ekofiziologija stresa Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) 1-3
5. Prvi parcijalni ispit 1-3
Regionalni raznolikost stočarske proizvodnje Senčić, Đ., Antunović, Z. (2003). Ekološko stočarstvo. Osijek 4
6. Nomadsko stočarstvo i miješani sustavi stočarskog uzgoja Senčić, Đ., Antunović, Z. (2003). Ekološko stočarstvo. Osijek 4
7. Utjecaj stočarske proizvodnje na okoliš i ograničenja ekološkog stočarstva Senčić, Đ., Antunović, Z. (2003). Ekološko stočarstvo. Osijek 4
Vježbe iz regionalnog aspekta ekološkog stočarstva  
8. Drugi parcijalni ispit 4
Ekonomska analiza ekoloških gospodarstava Newton J. (1995): Profitable organic farming. Blackwell Science. Karić, M. (2002): Kalkulacije u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet. Osijek 5,8
9. Plasman i tržište ekoloških proizvoda Newton J. (1995): Profitable organic farming. Blackwell Science. 5,6
10. Planiranje ekološke proizvodnje Jelavić, A., Ravlić, P., Starčević, A. i Šamanović, J. (1993): Ekonomika poduzeća. Ekonomski fakultet. Zagreb. Kuvačić, N. (2003): Biznis plan ili poduzetnički projekti. Beretin d.o.o. Split. 5,6,
11. Treći parcijalni ispit 5,6,8
Prezentacije seminarskih radova 7

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x