Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Suradnici

Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Ciljevi predmeta

Upoznati studenate s aspektima gnojidbe u ekološkom bilinogojstvu s naglaskom na legislativu, proizvodnju i upotrebu gnojiva dopuštenih u ekološkoj proizvodnji s ciljem očuvanja i poboljšanja plodnosti tla.

Ishodi učenja

 1. Identificirati postojeću legislativu vezanu uz ekološku poljoprivredu.
 2. Interpretirati važnost i ulogu produktivnosti tla s ekološkog i fertilizacijskog aspekta.
 3. Interpretirati menegment hranivima.
 4. Opisati proizvodnju i svojstva tekućih i krutih stajskih gnojiva.Opisati kompostiranje i svojstva komposta.
 5. Opisati važnost dopuštenih minerala i sredstava za kondicioniranje u ekološkoj poljoprivredi.
 6. Opisati agrotehničke zahvate u ekološkoj poljoprivedi.
 7. Izračunati potrebe u gnojidbi kod ekološkog uzgoja.
 8. Izraditi seminar o bilanciranju hraniva na ekološkom gospodarstvu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
Šifra modula (nastavnički portal): 56612
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 5 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
 2. Popis dozvoljenih gnojiva i poboljšivača tla u ekološkoj proizvodnji
 3. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 4. Epstein, E. (1997): The Science of Composting. Technomic, Basel. (knjiga)
 5. Adams, F. (1984): Soil acidity and liming. Number 12 in th series Agronomy. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisconsin, USA
 6. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. (udžbenik)
 7. Lončarić, Z. (2005): Analize organskih gnojiva i supstrata. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta)

Izborna literatura

 1. Follet, R.F. (1987): Soil Fertility and Organic MaƩer as Critical Components of production System. SSSA Special publication Number 19. SSSA, ASA. Madison, Wisconsin, USA. (knjiga)
 2. Magdoff, F.R., Tabatabai, M.A., Hanlon, E.A. (1996): Soil Organic MaƩer: Analysis and Interpretation. SSSA Special
 3. Publication Number 46. SSSA. Madison, Wisconsin, USA. (knjiga)
 4. Benčević. K. (1993): Biokont. Osnove biološkog poljodjelstva. Poslovna zajednica za stočarstvo. Zagreb. (knjiga)
 5. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb.(knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Legislativa dozvoljenih gnojiva i kondicionera u ekološkoj poljoprivredi, obaveze i ograničenja. Učinkovitost dozvoljenih gnojiva. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda 1
2. Produktivnost tla s ekološkog i fertilizacijskog aspekta, management hranivima. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 2-3
3. Proizvodnja i svojstva tekućih i krutih stajskih gnojiva. Kompostiranje i svojstva komposta. Zelena gnojidba. Uporaba organskih tvari za malčiranje. Razvoj i proizvodnja novih organskih gnojiva. Ekološki aspekt organske gnojidbe. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku Epstein, E. (1997): The Science of Composting. Technomic, Basel. (knjiga) Popis dozvoljenih gnojiva i poboljšivača tla u ekološkoj proizvodnji 4
4. Dozvoljeni minerali u ekološkoj gnojidbi. Kondicioneri: svojstva, uporaba i utjecaj na tlo i činitelje staništa. Popis dozvoljenih gnojiva i poboljšivača tla u ekološkoj proizvodnji 5
5. Mjere popravljanja tla u ekološkoj poljoprivredi. Adams, F. (1984): Soil acidity and liming. Number 12 in th series Agronomy. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisconsin, USA 5
6. Poljoprivredna tehnika i agrotehnički zahvati za aplikaciju organskih gnojiva i kondicionera. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. (udžbenik) 6
7. Izračun optimalne količine organskog gnojiva ili kondicionera, izbor i analiza organskog gnojiva ili kondicionera . Lončarić, Z. (2005): Analize organskih gnojiva i supstrata. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta) 7
Ocjena kvalitete, fertilizacijskog i ekološkog učinka gnojiva. Lončarić, Z. (2005): Analize organskih gnojiva i supstrata. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta) 7
9. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

9.   studenog     2016.            (srijeda)      u 9 sati          IZVANREDNI ispitni rok

18. siječnja         2017.            (srijeda)      u 9 sati          IZVANREDNI ispitni rok

08. veljače          2017.            (srijeda)      u 9 sati          REDOVNI ispitni rok

22. veljače          2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

12. travnja          2017.            (srijeda)       u 9 sati         IZVANREDNI ispitni rok

10. svibnja          2017.            (srijeda)       u 9 sati         IZVANREDNI ispitni rok

14. lipnja             2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

28. lipnja             2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

30. kolovoza      2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

13. rujna             2017.            (srijeda)      u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

20. rujna             2017.       (srijeda)     u 9 sati         DEKANSKI ispitni rok