Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s opisom, principima rada i podešavanjem tehničkih sustava u ekološkoj proizvodnji, s naglaskom na povećanje stupnja racionalnosti uporabe, očuvanju plodnosti tla i zaštiti okoliša.

Ishodi učenja

 1. Opisati principe rada i navesti glavne radne dijelove tehničkih sustava za izvođenje minimalne obrade tla, izravnu sjetvu, sustav stalnih tragova (tehnoloških traka), „ekoloških“ međurednih kultivatora u suzbijanju korova, te primjenu i drugih nepesticidnih mjera u borbi protiv štetnika
 2. Izabrati optimalno tehničko-tehnološko rješenje za poljoprivrednu proizvodnju temeljenu na ekološkim principima
 3. Opisati satelitsko pozicioniranja i automatsko vođenje i upravljanje poljoprivrednim strojevima i uređajima
 4. Definirati ekološke principe u mehaniziranom uzgoju bilja
 5. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja strojeva i uređaja koji se koriste u ekološkoj poljoprivredi

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 56611
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Bajkin, A.: Mehanizacija u povrtarstvu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1994.
 2. Igrc Jasminka, Maceljski, M.: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Sveučilište u Zagrebu, „Zrinski“ Čakovec, Zagreb, 2001.
 3. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2009.
 4. Vojvodić, M., Brkić, D., Lukač, P.: Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji), “Pro- Agrar” Zemun-Vinkovci, 1992.
 5. Znaor, D.: Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1996.
 6. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Rannertshauser, J.: Thermische Unkrautbe kampung, KTBL – ArbeitsblattNr. 0665, Berlin, 1990.
 2. Sinclair, T.R., Gardner, F.P.: Principles of Ecologyin Plant production, CAB INTERNATIONAL, Florida, USA, 1998.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Zadaći i ciljevi obrade tla u ekološkoj proizvodnji bilja. Podjela oruđa za izvođenje osnovne obrade tla. Opis, princip rada i glavni dijelovi lemešnog pluga. Opis i princip rada podrivača. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 95-98. 1
2. Sustav dvoslojnog oranja. Dvostruki plug s čeličnim nožem. Dvoslojni plug s postranim nožem. Plug s jedno i dvostrukom rezom. Plug s prednjim nožem. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 98-100. 1, 2
3. Teravator. Opis, princip rada i glavni radni dijelovi spiralnog pluga. Vijčana krtica. Nazubljeni valjci. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 100-104. 1, 2
4. Značaj gnojiva u poljoprivredi. Fizikalno-mehaničke karakteristike gnojiva. Kompostiranje životinjskog gnoja. Postrojenje za kompostiranje gnoja. Podjela i izvedbe oruđa koji se koriste u distribuciji organskih gnojiva. Opis i princip rada prednjeg i zadnjeg utovarivača stajnjaka. Vojvodić, M. i sur .Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 103-109., Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 141-155. 1, 2
5. Razbacivači stajnjaka. Opis, princip rada i podešavanje razbacivača u radu. Cisterne za gnojnicu i cisterne za aplikaciju amonijaka. Raspodjeljivači vapna. Značaj zelene gnojidbe u ekološkoj poljoprivredi. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 109-114. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 165-168. 1, 2
6. Podjela i izvedbe oruđa za njegu biljaka. Mehaničko suzbijanje korova. Drljače. Primjer uporabe prstastih drljača u ekološkoj proizvodnji krumpira. Pljevilice. Četkasti kultivatori. Međuredni kultivatori. Rotirajuća motika. ”Samohodajuća motika”. Termičko suzbijanje korova. Termički kultivatori. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 241-253. 1, 2
7. Općenito o pneumatskoj aspiraciji štetnika s naglaskom na uništavanje krumpirove zlatice. Opis, princip rada i glavni radni dijelovi leđnog aspiratora krumpirove zlatice tipa DiVac. Osnovna podešavanja traktorskog aspiratora krumpirove zlatice. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 168-170. 1, 2, 4
8. Opis i princip rada uređaja za uništavanje glodavaca ispušnim plinovima. Značaj uporabe zvuka u ekološkoj poljoprivredi. Princip rada uređaja za tretiranje gomolja na automatskoj sadilici. Pojam precizne zaštite bilja. Igrc Jasminka, Maceljski, M.: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str. 82-84., 180-190. 1, 2, 4
9. Način proizvodnje poljoprivrednih kultura tehnologijom “stalnih tragova” ili tehnoloških traka. Pojam drifta i čimbenici koji utječuna isti. Opis i princip rada prskalice sa zračnom potporom. Igrc Jasminka, Maceljski, M.: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str. 188-196 1, 2, 4
10. Primjena GIS-a u ekološkoj poljoprivredi. Pojam precizne poljoprivrede. Ciljevi i osnovni pristup u preciznoj poljoprivredi. Informacije o poziciji pomoću GPS-a i DGPS-a. 3. Jurišić, M., Plaščak, I. Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 214-224. 3, 4
11. Obilježje polja i prikaz-pristup izradi karata. Izrada karata na temelju informacijskih točaka. Poljoprivredne karte tla. Karte raspodjele hranjiva. Karte prinosa. Senzori prinosa. Senzori mjerenja obujma zrna i mjerenje snage/impulse. Ostali indirektni sustavi mjerenja na univerzalnim žitnim kombajnima. 3. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 225-239. 3, 4
12. Agrarna informacijska tehnologija. Temeljni uzgoj bilja prema specifičnosti matla i položaju. Regulacijski i mjerni sustavi u vozilima i strojevima. Vučno-pogonske jedinice u ekološkojpoljoprivredi. 3. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštitiokoliša, str. 246-259. 3, 4
13. Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme održavanja ispita

20. 9. 2016. (dekanski rok)

14. 11. 2016.

16. 1. 2017.

6. 2. 2017. 

20. 2. 2017. 

24. 4. 2017. 

15. 5. 2017. 

19. 6. 2017. 

3. 7. 2017. 

4. 9. 2017. 

18. 9. 2017.

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati

 

Konzultacije će se održavati četvrtkom u terminu 9-11 sati.