Osnove ekološke biljne proizvodnje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Bojan Stipešević

Suradnici

doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnika sa specifičnostima ekološke poljoprivrede; smjerovima ovakve poljoprivrede u svijetu i međusobnim razlikama; obraditi specifičnosti u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu glede obrade tla, gnojidbe, plodoreda i zaštite bilja.

Ishodi učenja

 1. definirati svrhu i ciljeve ekološkog uzgoja biljaka
 2. opisati pripreme i tranziciju u eko-gospodarstvo
 3. definirati aspekte različitosti sustava uzgoja biljaka u eko-poljoprivredi (plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva/sadnja, njega)
 4. argumentirati važnost dozvoljenih metoda obrade, gnojidbe, zaštite i sjemenske proizvodnje u eko-poljoprivredi
 5. razlikovati tehnološke postupke i sredstva u eko-proizvodnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove ekološke biljne proizvodnje
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Bojan Stipešević
Šifra modula (nastavnički portal): 56609
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Znaor, D, 1996: Ekološka poljoprivreda, Globus, Zagreb
 2. Agrotehnika u ekoloskoj poljoprivredi - Jug
 3. Sideracija - Jug
 4. http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijel/
 5. 21-eko-polj. opći dio , bio-dinam.
 6. 22-eko-plodored a
 7. 22-eko-plodored b
 8. 23-eko-a uzgoj bilja (usjevi, vrt)
 9. 23-eko-b uzgoj bilja, krmno bilje
 10. 23-eko-c1-uzgoj bilja, postrni usjevi
 11. 24-eko-gnojidba a
 12. 24-eko-gnojidba b
 13. 24-eko-gnojidba c
 14. 25-eko-obrada tla
 15. 26-eko-zaštita bilja
 16. 27-eko-preusmjerenje
 17. 28-eko-nadzor i potvrđivanje

Izborna literatura

 1. Kisić, I, 2014: Uvod u ekološku poljoprivredu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Zakon o provedbi uredbe vijeća (EZ) BR. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN br. 80/13.)
 3. Pravilnik o Ekološkoj proizvodnji (NN br. 86/13.)
 4. Uredba komisije (EZ-a) br. 889/2008 o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda u pogledu organske proizvodnje, označavanja i nadzora
 5. Uredba komisije (EZ-a) br. 710/2009 o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ-a) br. 889/2009 o predviđanju podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 834/2007 s obzirom na predviđanje podrobnih pravila o organskoj akvakulturi i uzgoju morskih algi
 6. Provedbena uredba komisije (EU) br. 505/2012 o izmjeni te ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih propisa za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i obilježavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, obilježavanje i nadzor
 7. Uredba komisije (EZ) br. 1235/2008 o propisivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na dogovore za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 8. Provedbena uredba komisije (EU) br. 203/2012 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu
 9. Uredba komisije (EU) br. 271/2010 o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije
 10. Commission implementing regulation (EU) No 508/2012 of 20 June 2012 Amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
Tranzicija konvencionalnog u ekogospodarstvo Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 2
2. kvalitetna i kvantitetna evaluacija aspekata eko-proizvodnje, specifičnosti u proizvodnji eko- proizvoda; Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 1,2
3. svrha i ciljevi osnovne obrade tla u eko-poljoprivredi, specifičnosti u čuvanju i transportu eko- proizvoda; Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3
4. svrha i ciljevi dopunske obrade tla u eko-poljoprivredi, specifičnosti u preradi eko-proizvoda; Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3
5. agrotehnički aspekti gnojidbe organskim i dopuštenim mineralnim gnojivima, dozvoljeni postupci i sredstva u uzgoju eko-proizvoda; Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3
6. kompostiranja stajskog gnoja i otpadaka dozvoljeni postupci i sredstva u preradi eko-proizvoda; Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3
7. Terensko upoznavanje s čimbenicima ekološke biljne proizvodnje 1-5
8. 1. parcijalni ispit 1,2,3
pripravci za oplemenjivanje stajskog gnoja i komposta, dozvoljeni postupci i sredstva u pakiranju i transportu eko-proizvoda; Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3,4,5
9. zelena gnojidba, plasman eko-proizvoda na tržište Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3,4,5
10. kalcizacija, zaštitni eko-znakovi Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3,4,5
11. važnost i uzgoj leguminoza za eko-proizvodnju, Eko-deklaracije Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3,4,5
12. plodoredi u eko-proizvodnji Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3,4,5
13. plodoredi u eko-proizvodnji; eko-vrt; eko-voćnjak Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 3,4,5
14. problematika GMOa u hrani i sjemenskom materijalu Znaor, Ekološka poljoprivreda; Kisić, Uvod u ekološku poljoprivredu 4,5
15. 2. parcijalni ispit 3,4,5
Prezentacije seminara 1-5

Ispitni rokovi

 • 23. 11. 2016. (izv. rok)
 • 13. 01. 2017. (izv. rok)
 • 10. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 24. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 12. 04. 2017. (izv. rok)
 • 10. 05. 2017. (izv. rok)
 • 14. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 28. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 08. 09. 2017. (red. jesenji rok)
 • 22. 09. 2017. (red. jesenji rok)

Početak ispita u 12:00, ispitno mjesto: kabinet profesora