Tržište i marketing ekoloških proizvoda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik

Ciljevi predmeta

Dati neophodno znanje studentima o tržištu i marketingu ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Definirati mjesto tržišta u znanstvenom sustavu i njegova obilježja kao znanstvene discipline
 2. Opisati pojam tržišta, morfologiju i strukturu tržišta
 3. Nabrojati i objasniti tržišne čimbenike
 4. Analizirati i objasniti elemente marketing miksa
 5. Interpretirati mikro i makro okolinu poduzeća
 6. Objasniti promjene u oblicima marketinške propagande ekološke hrane, distribuciji, logistici i tranparentnosti tržišta
 7. Nabrojiti i definirati strategije marketinga po fazama životnog ciklusa ekoloških proizvoda
 8. Odabrati optimalnu strategiju modifikacije/diverzifikacije/diferencijacije ekoloških proizvoda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,36 10%
seminarski rad 0,72 20%
1.parcijalni ispit 1,26 35% 0%
2.parcijalni ispit 1,26 35% 0%
Završni ispit 2,52 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Baban, Lj. (1987): Tržište (knjiga), Školska knjiga, Zagreb.
 2. Kotler, Ph. (1999): Marketing management (knjiga), Informator, Zagreb.
 3. Tolušić, Z. (2007): Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (knjiga). Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

Izborna literatura

 1. Segetlija, Z., Lamza-Maronić, M. (1995): Distribucijski sustav trgovinskoga poduzeća, Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek, Osijek.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Mjesto tržišta u sustavu znanosti: Izvori teorije tržišta (Baban, Tržište, str. 5-23) 1
2. Morfologija (pojam, klasifikacija), tipologija tržišta (pojam, kriteriji, oblici tržišta), struktura tržišta (Baban, Tržište, 81-155, 237-242) 2
3. Tržišni čimbenici (potrebe, ponuda, potražnja, cijene): pojam, identifikacija, klasifikacija, analiza (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 34-44) 3
4. Analiza elemenata marketing miksa: proizvod, cijena, distribucija, promocija (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 106-116, 120-143) 4
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
6. Okruženje poduzeća – akteri u mikrookolini i sile u makrookolini poduzeća (Kotler, Upravljanje marketingom, str. 258-189) 5
7. Novi oblici marketinške propagande ekoloških proizvoda, distribucije, logistike. Transparentnost tržišta (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 137-143) 6
8. Upravljanje ekološkim proizvodima tijekom njihova životnog ciklusa (Kotler, Upravljanje marketingom, str.439-467) 7
9. Politika (strategija) proizvoda: modifikacija, diferencijacija, diverzifikacija (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 117-119) 8
10. Prezentacija seminara i 2. parcijalni ispit 1-8, 5-8

Ispitni rokovi