Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Suradnici

Tamara Siber , mag.ing.agr.
dr.sc. Marija Ravlić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike diplomskog studija s nepesticidnim mjerama suzbijanja važnih uzročnika bolesti, štetnika i korova u organskoj odnosno ekološkoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Isplanirati, odabrati i preporučiti odgovarajuće mjere zaštite od uzročnika bolesti u ekološkoj poljoprivredi
 2. Opisati simptome napada i biologiju najvažnijih fitoparazitnih nematoda i štetnih kukaca
 3. Procijeniti stanje agroekosustava putem zajednice nematoda izračunavajući indekse koji se koriste u nematologiji.
 4. Preporučiti i opisati mjere integrirane zaštite bilja uskladištenih proizvoda.
 5. Opisati biologiju najvažnijih korovnih vrsta i determinirati ih.
 6. Prepoznati simptome na polju koji nastaju uslijed kompeticije usjev- korov
 7. Opisati principe djelovanja bioloških pripravaka koji se koriste za zaštitu bilja u ekološkoj poljoprivredi.
 8. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu seminarskog rada

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić
Šifra modula (nastavnički portal): 56613
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 25 0,83 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Baker, K.F., Cook, R.J. (1974.): Biological Control of Plant Pathogens. Ed. Kelman, A., Sequeira, L. USA.
 2. Ciglar, I. (1998.): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Zrinski d.d., Čakovec.
 3. Rick Weinzierl, Tess Henn: Alternatives in Insect Management. Biological and Biorational Approaches. Extencion Publication 401.
 4. Korunić, Z. (1990): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, biologija, ekologija i suzbijanje. Gospodarski list, Zagreb:1-220.
 5. International Federation of Organic Movement (IFOAM): Basic Standards, 2002.
 6. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima koji će služiti za izvođenje nastave i pripremu seminara.
 7. Knežević M. (2006.): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku , Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 8. Baličević R., Ravlić M. (2014.): Herbicidi u zaštiti bilja , Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku , Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 9. Brmež, M., Jurković, D., Šamota, D., Baličević, R., Štefanić, E., Ranogajec, Lj. (2010.): Najznačajniji štetnici, bolesti i korovi u voćarstvu i vinogradarstvu. Osječko-baranjska županija, Krromopak, Valpovo, p.p.60.
 10. Ivezić, M. (2008.): Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu. Grafika do.o.o. Osijek, p.p. 202.
 11. Ivezić, M. (2014.): Fitonematologija. Grafika do.o.o. Osijek, p.p. 109.

Izborna literatura

 1. Glasilo biljne zaštite brojevi od 2001. godine do danas
 2. Journal od the International Organization for Biological Control.
 3. Subramanyam,B., Hagstrum,D.W., 1996: Integrated management of insects in stored products.Marcel Dekker,Inc.New York:1-426.
 4. Rozman, V. (2003): Etereična ulja kao fumiganti u zaštiti uskladištenih žitarica. Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Osijek: 1-90.
 5. Znaor, D. (1995): Ekološka poljoprivreda.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Ciljevi i načela ekološke proizvodnje  
2. Biološko suzbijanje biljnih parazita (antibioza, kompeticija i parazitizam), mjere zaštite od uzročnika bolesti u ekološkoj poljoprivredi. Baker i Cook (1974.) (odabrna poglavlja), Znaor (1995.) (odabrana poglavlja), najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima. 1
Prvi parcijalni ispit  
3. Simptomi i biologija odabranih fitoparazitnih nematoda i kukaca, biološka kontrola štetnika Procjena i stanje agroekosustava putem zajednice nematoda izračunavajući indekse koji se koriste u nematologiji. Ivezić (2008.), Ivezić (2014.), Brmež i sur. (2010.), najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima 2, 3
Drigi parcijalni ispit  
4. Integrirana zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, monitoring skladišnih štetočinja, sustav preventivnih mjera zaštite, primjena fizikalnih, bioloških, alternativnih i drugih nepesticidnih metoda suzbijanja štetnika, rezistentnost štetočinja. Korunić (1990.) (odabrana poglavlja), najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima 4
Treći parcijalni ispit  
5. Biologija i detrminacija najvažnijih korovnih vrsta. Podjela, opis, primjena i učinkovitost sredstava i metoda zaštite bilja, mjere i sustavi zaštite bilja od pojedinih korova, na pojedinim kulturama. Knežević (2006.) (odabrana poglavlja), Baličević i Ravlić (2014.) (odabrana poglavlja,najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima 5, 6, 7
Četvrti parcijalni ispit  
9. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

15.11.2016. u 9 sati

17.1.2017. u 9 sati

3.2.2017. u 9 sati

21.2.2017. u 9 sati

11.4.2017. u 9 sati

30.05.2017. u 11 sati

27.6.2017. u 9 sati

11.7.2017. u 9 sati

4.9.2017. u 9 sati

13.9.2017. u 9 sati

20.9.2017. u 9 sati (dekanski rok)