Stručna praksa

Ciljevi predmeta

Upoznati studenate s aspektima gnojidbe u ekološkom bilinogojstvu s naglaskom na analizu tla, tumačenje rezultata i izračun preporuka gnojidbe.

Ishodi učenja

  1. Analizirati tlo i biljku u laboratoriju.
  2. Interpretirati rezultate analize tla.
  3. Interpretirati menegment hranivima.
  4. Izračunati bilancu hraniva i potrebe za hranivima u ekološkoj poljoprivredi
  5. Opisati agrotehničke zahvate u ekološkoj poljoprivedi i postaviti poljski pokus.
  6. Izračunati potrebe u gnojidbi kod ekološkog uzgoja.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 20%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 20%
Praktični rad (dnevnik rada) 1,4 60%
Ukupno 6 100%

Ispitni rokovi