Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 1. godina » Bilinogojstvo - precizna poljoprivreda

Bilinogojstvo - precizna poljoprivreda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike sa naprednim korištenjem baza podataka za bilinogojstvo i izradom te primjenom ekspertnih sustava u bilinogojstvu. Pristupnike će se upoznati sa važnijim tehnološkim činiteljima suvremenog uzgoja bilja, a posebice za kulture koje su slabije zastupljene u plodoredu RH, a nisu obrađene na preddiplomskim studijima. Nadalje, pristupnici će biti upoznati i sa osnovama primjene geoinformacijskih tehnologija u biljnoj proizvodnji sa naglaskom na preciznu poljoprivredu – agrotehnika u sustavu precizne poljoprivrede (satelitski snimci, karte namjene, te GPS).

Ishodi učenja

 1. Opisati temelje bilinogojstva - opći i gospodarski značaj kultura, izložiti sistematiku bilja, navesti i obrazložiti agroekološke činitelje uzgoja bilja (zahtjev pojedinih kultura prema klimatskim prilikama i tlu).
 2. Opisati suvremene trendove uzgoja bilje, a posebno se to odnosi na integriranu, biodinamičku i organsku poljoprivredu.
 3. Interpretirati glavne činitelje u proizvodnji bilja (agroekološki činitelji). Navesti i objasniti agrotehniku ratarskih kultura manje zastupljenih u plodoredu u našoj zemlji (žitarice- raž, zob, tritikale, pir, sirak, proso, heljda).
 4. Navesti i objasniti agrotehniku ratarskih kultura manje zastupljenih u plodoredu u našoj zemlji (industrijsko i krmno bilje) – suncokret, uljana repica, grah, grašak, krumpir, djeteline i trave).
 5. Navesti i objasniti agrotehniku povrćarskih kultura manje zastupljenih u plodoredu u našoj zemlji (kelj, cvjetača, brokula, češnjak, patlidžan, lubenica, artičoka, čičoka, grah, grašak,). Navesti i izložiti agrotehniku za neke višegodišnje povrće te za rjeđe povrćarske kulture iz više porodica.
 6. Opisati GIS i primjenu u poljoprivredi (povijesni pregled i budućnost), definicije i pojmovi, daljinska istraživanja, karte pogodnosti (tematske karte). Opisati sustavi za globalno pozicioniranje i agrarnu informacijsku tehnologiju.
 7. Opisati agrotehnički zahvati u sustavu precizne poljoprivrede (navigacija, gnojidba i zaštita bilja od štetočinja).
 8. Interpretirati preciznu poljoprivredu, te karte hraniva i prinosa uz tehničke sustave poput automatskog vođenja traktora i strojeva u preciznoj poljoprivredi – Farmnavigator.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Bilinogojstvo – precizna poljoprivreda
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 56588
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I. Tehnologija (agrotehnika) važnijih ratarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 2. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II. Tehnologija (agrotehnika) važnijih povrćarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 3. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija , Poljoprivredni fakultet Osijek.
 4. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet Osijek.

Izborna literatura

 1. Todorović J., Lazić B., Komljenović I. (2003): Ratarsko – povrtarski priručnik, Laktaši, 2003.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj bilinogojstva. Specijalna proizvodnja bilja. Ekspertni sustavi u uzgoju bilja i prezentacije. Ratarstvo- žitarice – vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi žitarica prema klimatsko edafskim činiteljima. Strne žitarice – ječam, raž, zob, tritikale, pir. Prosolike žitarice – sirak, proso, heljda- agrotehnika (uzgoj) plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet; Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja I., str. 23-42 i 67-86; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 4-83. 1,2,3
2. Industrijsko i krmno bilje- vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi industrijskog bilja prema klimatsko edafskim činiteljima. Suncokret, uljana repica, grah, grašak, krumpir, trave- agrotehnika (uzgoj) – nus proizvodi, plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova; gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja I. str. 102-174; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, 83-135. 4
3. Prvi parcijalni ispit 1,2
Uvod u povrćarstvo, vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi povrćarskih kultura prema klimatsko edafskim činiteljima. Integrirani i organski načini uzgoja povrća. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II., str. 1-6; , Lešić Ružica, Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić Mirjana, Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo, str. 31-64. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5
4. Kupusnjače i lukovi – kelj, cvjetača, brokula, češnjak, poriluk - plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 18-34 i 47-60; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5
5. Pomoćnice (patlidžan, krumpir) i tikvenjače – (lubenica, dinja, tikva)- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja, te glavne značajke istog. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 121-138 i 152-176. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5
6. Salate (endivija, čičoka, artičoka), lepirnjače (grah, grašak, mahune) te rjeđe povrćarske i višegodišnje vrste- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja, te glavne značajke istog. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5
7. Drugi parcijalni ispit 3, 4,5,6
Primjena GIS-a u poljoprivredi, daljinska istraživanja u poljoprivredi, tematske karte, primjeri; GPS sustavi. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 35-205. 6
8. Precizna poljoprivreda – uvod, definicija, povijest, digitalna i satelitska aerofotogrametrija; Karte – prinosa i hraniva; Agrarna informacijska tehnologija. Senzori; Farmnavigator; Agrotehnika u sustavu precizne poljoprivrede. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša,, 214-256. 7,8
9. Treći parcijalni ispit 7, 8

Ispitni rokovi