Inženjerska mehanika II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s mehaničkim veličinama i zakonima kinematike krutih tijela, kinetike sustava i krutog tijela, vibracija, te mehanike fluida. Razviti kod studenata inženjerske osnove za znanstveni pristup nastavku studija mehanizacije poljoprivrede.

Ishodi učenja

 1. Analizirati brzine i ubrzanja točaka tijela pri translacijskom, rotacijskom i ravninskom gibanju krutog tijela.
 2. Analizirati složeno gibanje čestice i krutog tijela
 3. Objasniti i izračunati rad, snagu, energiju, impuls sile i količinu gibanja na primjerima vožnje i rada poljoprivrednih strojeva. Analizirati sudare čestica (tijela) i kinetički moment.
 4. Objasniti i izračunati dinamičke ili masene momente tromosti jednostavnijih tijela Objasniti gibanje središta sustava, jednadžbe translacije sustava, jednadžba rotacije tijela oko nepomične osi, jednadžbe ravninskog gibanja tijela. Primjeniti u analizi gibanja kotača traktorskih agregata.
 5. Objasniti zakon kinetičke energije i zakon mehaničke energije sustava i tijela, zakon količine gibanja i zakon kinetičkog momenta sustava i tijela. Objasniti D’Alembertovo načelo za sustav i tijela. Analizirati dinamičke reakcije u osloncima pri rotaciji tijela oko nepomične osi.
 6. Analizirati slobodne, prigušene i prisilne vibracije sustava s jednim stupnjem slobode gibanja.
 7. Objasniti osnovna svojstva fluida, pojmove i zakone statike fluida ( tlak, Pascalov zakon, hidrostatski tlak, uzgon, hidrostatske sile) i dinamike fluida (jednadžbu kontinuiteta, Bernoullijeva jednadžba) pri laminarnom i turbulentno strujanje viskoznog fluida u cijevima i kanalima.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Inženjerska mehanika II
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 56587
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. M. Vujčić: Inženjerske mehanika II, Poljoprivredni fakultet Osijek 2012/2013. (interna skripta)
 2. Inženjerska mehanika II

Izborna literatura

 1. Jecić, S (1994): Mehanika II, tehnička knjiga , Zagreb
 2. Stegić, M (1996): Teorija vibracija, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 3. Pečornik, M (1985): Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb
 4. Hibbeler, R.C. (2007): Engineering mechanics – Statics & Dynamics, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ
 5. MoƩ, R.L. (2006): Applied Fluid Mechanics, Pearson Prentice Hall, Singapore.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. - Uvodne napomene, brzina i ubrzanje, pravocrtno gibanje čestice- Brzina i ubrzanje pri krivocrtnom gibanje u prirodnim koordinatama,- Vektorske definicija brzine i ubrzanja, pravokutne koordinate, kosi hitac- harmonijsko gibanje čestice (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 21-40) 1
2. -Temeljni pojmovi,translacija tijela, vrtnja ili rotacija tijela oko nepomične osi- Brzina i ubrzanje točaka tijela u rotaciji. Prijenosnici - Ravninsko gibanje tijela, analitičko određivanje brzina i ubrzanja točaka tijela (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 41-53) 2
3. - Vektorski način određivanja brzina točaka tijela- Trenutni pol brzina i trenutni pol rotacije- Vektorski način određivanja ubrzanja točaka tijela (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 53-70) 2
4. - Složeno gibanje čestice, složeno gibanje krutog tijela- Planetarni i diferencijalni prijenosnici (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 71-82) 2
5. 1. Parcijalni ispit- Kinematika 1-2
- Kinetičke jednadžbe gibanja čestice i sustava čestica- Kinetičke jednadžbe složenog gibanja čestice- Rad sile i sprega sila. Snaga i stupanj mehaničkog djelovanja (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 83-103) 3
6. - Kinetička energija i zakon kinetičke energije,- Potencijalna energija i zakon mehaničke energije- Zakon količine gibanja, Sudar čestice (tijela)- Zakon kinetičkog momenta (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 103- 126) 3
7. - Dinamički ili maseni momenti tromosti Steinerovo pravilo za masene momente tromosti- Kinetičke jednadžbe gibanja krutog tijela (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta) - str. 127- 146) 4
8. - Kinetička energija krutog tijela u ravnini,- Zakon kinetičke energije krutog tijela- Količina gibanja i kinetički moment tijela i zakon kinetičkog momenta tijela (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 147- 162) 5
9. - D'alemberov princip za česticu, sustav čestica i kruto tijelo- Dinamičke reakcije u osloncima pri rotaciji krutog tijela oko nepomične osi (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta) - str. 164- 176) 5
10. - Slobodne neprigušene vibracije- Prigušene slobodne vibracije- Prisile vibracije bez prigušenjem,- Prisile vibracije s prigušenjem (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 177-198) 6
11. 2. Parcijalni ispit- Kinetika 3-6
- Opći pojmovi o fluidima,tlak,- Pascalov zakon, hidrostatski tlak, uzgon- Tlak tekućine na ravnu i zakrivljenu površinu (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 199- 215) 7
12. - Hidrodinamika, jednadžba kontiniteta, Bernulijeva jednadžba- Protjecanje fluida, linijski i lokalni gubici- Ukupni otpor cjevovoda, armature i snaga pumpe, kavitacija (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 216-234) 8
13. - Impulsni zakon, istjecanje tekućina- Mjerenje tlakova, protoka i brzina strujanja- Protjecanje tekućine u otvorenom kanalu (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 234- 250) 8
3. Parcijalni ispit- Hidraulika 7-8
14. ZAVRŠNI ISPIT 1-8

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Učionica
12.07.2016. ut 9.00

Praktikum za Materijale i Elemente PS.(br. 257)

ili

Praktikum za održavanje i eksploataciju

02.09.2016. pet 9.00
14.09.2016. sri 9.00
20.09.2016. ut 9.00
11.11.2016. pet 11.30
13.01.2017. pet 11.30
03.02.2017. pet 10.00
17.02.2017. pet 10.00
12.04.2017. sri 11.00
10.05.2017. sri 11.00
29.06.2017. čet 9.00
12.07.2017. sri 9.00
06.09.2017. sri 9.30
20.09.2017. sri 9.30

Napomene: 

Za pismeni ispit kandidat treba imati omot (presavijeni A3 format) za ulaganje rješenja.