Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 1. godina » Organizacija i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Organizacija i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Suradnici

doc.dr.sc. Ana Crnčan

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za pravilan izbor i korištenje sredstava mehanizacije te drugih čimbenika proizvodnje za racionalno organiziranje radova pri uzgoju pojedinih linija poljoprivredne proizvodnje s ciljem podizanja razine proizvodnosti rada uz ostvarivanje ekonomične i rentabilne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Opisati pojam organizacije, oblika društva prema Zakonu o trgovačkim društvima i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, njihove poslovne funkcije i organizacjsku strukturu
 2. Objasniti podatke o organizaciji zemljišnog posjeda, građevinama, strojevima i opremi, melioracijama i putevima te stoci i nasadima; Analizirati odnos unutar i između pojedinih čimbenika proizvodnje
 3. Izračunati optimalnu razinu intenzivnosti ulaganja na temelju cijena sirovina i gotovih proizvoda
 4. Normirati učinak pokretnih poljskih agregata pri obavljanju radova te planirati utrošak sirovina i pomoćnog materijala potrebnih za izradu tehnološke karte pojedinih linija proizvodnje
 5. Planirati troškove goriva, ulja, amortizacije, održavanja, smještaja, osiguranja, kamata rada ljudi i strojeva te izračunati cijenu koštanja sata rada agregata i cijenu korištenja strojeva po hektaru
 6. Sastaviti informacijski sustav za vođenje evidencija radnih procesa i izradu planske kalkulacije; Predložiti nabavu strojeva i opreme, utvrditi opravdanost investiranja i analizirati poslovanje gospodarstva

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 1,2 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja - -
Prvi parcijalni ispit 0,6 20%
Drugi parcijalni ispit 0,6 20%
Završni ispit 1,2 40%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb
 2. Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 3. Orsag, S., Dedi, L. (2011.) Budžetiranje kapitala, Masmedia, Zagreb
 4. Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb
 5. Weihrich, H. i Koontz, H. (1994.): Menedžment, Deseto izdanje, MATE, Zagreb (udžbenik) 6. Zakon o trgovačkim društvima, hƩp://www.zakon.hr/ pročišćeni tekst
 6. Agencija za poljoprivredno zemljište, hƩp://www.zemljiste.mps.hr/zakonska-regulativa/pravilnici.html 6.
 7. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora hƩp://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici
 8. Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
 9. Trajni nasadi, hƩp://www.mps.hr/default.aspx?id=5895
 10. Katalog kalkulacija hƩp://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360
 11. Uredba o vrednovanju gospodarskog programa, hƩp://www.propisi.hr/print.php?id=12360
 12. www.tisup.hr

Izborna literatura

 1. Lacković, Z. (2004.): Management malog poduzeća, Elektrotehnički fakultet i dr. Osijek (knjiga) MESSIS:
 2. Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, hƩp://www.messis.hr/;
 3. Internet cjenik sjemena, sadnog materijala, mineralnih gnojiva, pesticida, goriva i ulja, hrane za stoku

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje sa sadržajem modula, potrebnom literaturom, načinom izvođenja i obvezama studenata tijekom nastave  
Pojam, definiranje, važnost, predmet, metode, ciljevi, zadaci i razvoj znanosti o organizaciji i menadžmentu; Suvremeni pogled na organizaciju i menadžment; Poslovni subjekti prema Zakonu o trgovačkim društvima; Djelatnost, registracija i poslovanje OPG-a; Poslovne funkcije i organizacijska struktura; Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb hƩp:// www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, hƩp://www.mps.hr/default.aspx?id=2291 1
2. Posebna obilježja poljoprivredne proizvodnje; Specijalizacija poljoprivredne proizvodnje; Intenzivnost poljoprivredne proizvodnje; Izračunavanje ukupne, prosječne, granične vrijednosti i elastičnosti funkcije; Ekonomski opravdana razina ulaganja; Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Cijene sirovina, pomoćnog materijala i poljoprivrednih proizvoda; Cjenici proizvođača i dobavljača; www.tisup.hr 2, 3
3. Čimbenici poljoprivredne proizvodnje; Sredstva za proizvodnju; Osnovna sredstva, predmeti rada i rad ljudi; Organizacija i uređenje zemljišnog posjeda, građevine, sredstva mehanizacije, melioracije i putevi, nasadi i stoka; Informacije, energija, licencije; Upravljanje kadrovima i vrednovanje rada ljudi Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. god.- odabrana poglavlja, hƩp://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 Agencija za poljoprivredno zemljište, hƩp://www.zemljiste.mps.hr/zakonska-regulativa/pravilnici.html 6. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora hƩp://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o- sigurnosti-prometa-na-cestama/pravilnik-o-utvrdivanju-sukladnosti-traktora-za-poljoprivredu- i-sumarstvo Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj Trajni nasadi, hƩp://www.mps.hr/default.aspx?id=5895 2
4. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3
Organizacija i fiziologija rada; Studij rada; Kronografsko snimanje pogonskih i priključni strojeva pri obavljanju radova u polju; Klasifikacija radnih operacija; Obrada liste snimanja; Analiza utroška vremena; Projektiranje standardnih vremena i izračunavanje učinka-norme rada ljudi i strojeva Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M. (2004.): Organizacija, Tiva, Varaždin MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, hƩp://www.messis.hr/ 4
5. Organizacija osnovne obrade i predsjetvene pripreme tla; Organizacija sjetve i sadnje usjeva; Organizacija gnojidbe, zaštite usjeve od korova, bolesti, štetnika i međuredne obrade; Organizacija žetve ili berbe uroda; Organizacija transporta u poljoprivredi; Projektiranje informacijskog sustava za operativno planiranje; Izrada tehnološke karte biljne proizvodnje Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb Weihrich, H., Koontz, H. (1993): Menedžment, MATE, Zagreb MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, hƩp://www. messis.hr/ Savjetodavna služba, Agrotehnika proiozvodnje pojedinih kultura, hƩp://www. savjetodavna.hr/?page=publikacije,189 4
6. Drugi parcijalni ispit 4
Pojam i vrste troškova; Troškovi materijala u biljnoj i stočarskoj proizvodnji; Izračunavanje troškova rada traktora; Varijabilni ili promjenjivi troškovi; Troškovi goriva i ulja; Obračun amortizacije: vremenska linearna ili ravnomjerna, aritmetička i geometrijska degresivna, digitalna i funkcionalna amortizacija; Planiranje troškova održavanja; Fiksni ili stalni troškovi; Troškovi smještaja, kamata i opći troškovi; Troškovi rada priključnog oruđa; Ukupni troškovi rada ljudi i strojeva; Cijena rada strojeva po satu i hektaru; Izrada planske i obračunske kalkulacije za liniju proizvodnje; Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb Katalog kalkulacija hƩp://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 5
7. Izračunavanje proizvodnosti rada, ekonomičnosti i rentabilnosti proizvodnje; Planiranje kupovine strojeva; Planiranje otplate zajma; Izračunavanje vremena povrata, čiste sadašnje vrijednosti i metode interne stope rentabilnosti investicije. Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Orsag, S., Dedi, L. (2011.) Budžetiranje kapitala, Masmedia, Zagreb Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb Katalog kalkulacija hƩp://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 6
8. Završni ispit 5, 6

Ispitni rokovi