Tehnika dorade i uskladištenja II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić

Ciljevi predmeta

Savladavanje gradiva i usvajanje znanja, kako bi se u praksi postizao optimum kod dorade i čuvanja poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja

  1. Razlikovati i primjeniti opremu u silosima
  2. Izračunati količinu energije za isparavanje kilograma vode tjekom sušenja žitarica
  3. Riješiti problem sušenja žitarica
  4. Ustanoviti najbolji način sušenja
  5. Razlikovati tipove hlađenja i hladnjača

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Seminarski rad 0,6 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

  1. Ritz, Josip (1997): Uskladištavanje ratarskih proizvoda. PBI d.o.o. Zagreb (udžbenik)
  2. Babić, Ljiljna; Babić Mirko (2000): Sušenje i skladištenje. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
  3. Zvonko Katić (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb
  4. Lovrić, T., Vlasta Piližota (1994.): Konzerviranje i prerada voća i povrća. Nakladni zavod Globus, Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Objekti i oprema za doradu i skladištenje zrna 1
2. Mollier-ov dijagram i izračun količine energije za isparavanje kilograma vode tjekom sušenja žitarica 2
3. Mollier-ov dijagram i izračun količine energije za isparavanje kilograma vode tjekom sušenja uljarica 2
4. Mollier-ov dijagram i izračun količine energije za isparavanje kilograma vode tjekom sušenja duhana 2
5. Prvi parcijalni ispit 1,2
6. Sušare za žitarice 3,4
7. Sušare za uljarice 3,4
8. Sušare za duhan 3,4
9. Sušare za voće i povrće 3,4
10. Drugi parcijalni ispit 3,4
11. Hlađenje kao način konzerviranja poljoprivrednih proizvoda i dijelovi sustava za hlađenje 5
12. Tipovi hlađenja i hladnjača 5
13. Treći parcijalni ispit 5

Ispitni rokovi