Transport u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Darko Kiš

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehničko-tehnološkim karakteristikama transportnih sredstava, te uporabom istih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Detaljno opisati fizikalno-mehanička svojstva materijala i karakteristike komadne robe koja se transportira u poljoprivredi
 2. Opisati princip rada i glavne radne dijelove sredstava vanjskog i unutrašnjeg transporta
 3. Izračunati važnije eksploatacijske pokazatelje sredstava vanjskog i unutrašnjeg transporta
 4. Provesti racionalnu uporabu integralnog transporta u poljoprivredi
 5. Izraditi bazu podataka i optimalizirati broj transportnih sredstava za određenu proizvodnu jedinicu
 6. Kreirati modele planiranja i upravljanja transportnim sustavima
 7. Izraditi i prezentiratizadanutemuizpodručjasredstavavanjskog i unutrašnjegtransporta u poljoprivredi

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Transport u poljoprivredi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 56595
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D.: Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011. (sveučilišni udžbenik)
 2. Šumanovac, L.: Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek-Vinkovci, 2001. (interna skripta)
 3. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Babić, Ljiljana, Babić, M.: Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2000.
 2. Kurth, F.: Grundlagen der Fördertechnik, VEB Technik Verlag, Berlin, 1987.
 3. Mührel K.: Transport, Umschlag, Lagerung, VEB Verlag, Technik, Berlin, 1983.
 4. Serdar, J.: Prenosila i dizala, „Tehnička knjiga“, Zagreb, 1973.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Definicijatransporta. Povijesnirazvojtransporta. Karakteristika robe koja se transportira. Fizikalno-mehaničkasvojstvatransportiranogmaterijala. Karakteristikekomadne robe. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 87-102. 1
2. Sredstva vanjskog transporta. Mehanika vožnje. Gibanje kotača. Opći slučaj gibanja kotača bez utjecaja bočne sile. Površinsko klizanje. Faktor prianjanja. Klizanje. Kotrljanje kotača uzrokovano bočnom silom. Kotrljanje kotača po izrazito mekom tlu. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 103-120. 2
3. Gume. Općenito o gumama. Tipovi i način označavanja pneumatika. Dijagonalni pneumatici. Radijalni pneumatici. Pneumatici sa zračnicom. Pneumatici bez zračnica. Sigurnosni pneumatici. Specijalni pneumatici. Neispravnosti kod pneumatika. Norme za gume. Punjenje guma tekućinom. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 120- 133 2
4. Transportni traktorski agregat. Opterećenost osovina traktora i priključnih prikolica na ravnoj podlozi. Transportni agregat sastavljen od traktora i dvoosovinske prikolice. Transportni agregat sastavljan od traktora i jednoosovinske prikolice. Opterećenost osovina traktora i priključnih prikolica na usponu. Transportni agregat sastavljen od traktora i dvoosovinske prikolice. Transportni agregat sastavljen od traktora i jednoosovinske prikolice. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 133-150. 2
5. Uređaji za kočenje na prikolicama. Načini istovara tereta iz poljoprivrednih prikolica. Mehanizmi za upravljanje na prikolicama. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 151-169. 2
6. Sredstva unutrašnjeg transporta. Norma proizvodnosti i kapacitet pretovarne mehanizacije. Tehnička norma proizvodnosti. Eksploatacijska norma ili stvarni kapacitet. Eksploatacijski ili stvarni kapacitet strojeva s periodičkim djelovanjem. Eksploatacijski ili stvarni kapacitet strojeva s neprekidnim djelovanjem. Viličari. Proizvodnost (učinak) viličara. Stabilnost viličara. Prednji traktorski utovarivač. Sile u radu na prednjem traktorskom utovarivaču. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 170-184. 2, 3
7. Trakasti transporter. Proračun učinka (proizvodnosti) trakastog transportera. Metoda Hanfstängela. DIN norme. Metoda Stumellena. Metoda maksimalne površine presjeka sloja materijala na traci. Sile zatezanja u traci, vučna sila i snaga motora za pogon. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 185-206. 2, 3
8. Lančani transporter u oklopu (Redler). Proračun učinka (proizvodnosti) lančanog transportera. Izračunavanje snage motora za pogon lančanog transportera. Pužni transporter. Dijelovi pužnog transportera. Proračun učinka (proizvodnosti) pužnog transportera. Izračunavanje snage za pogon pužnog transportera. Vertikalni pužni transporter. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 207-220. 2, 3
9. Elevatori. Tehnološki proces rada elevatora vjedričara. Osnovne karakteristike dijelova elevatora vjedričara. Proračun učinka (proizvodnosti) elevatora vjedričara. Metode izračunavanje snage za pogon i sile zatezanja u vučnom organu elevatora. Pneumatski transport. Hidraulički transport. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 221-250. 2, 3
10. Jednostavna pretovarno-transportna oruđa, naprave i uređaji. Koloture i koloturnici. Čekrci. Integralni transport u poljoprivredi. Kontejneri i kontejnerizacija. Palete i paletizacija. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 250-281. 2, 3, 4
11. Opseg i dinamika transportnih radova. Pravci kretanja transportnih sredstava (itinerera). Određivanja potrebitog broja transportnih agregata. Sustav masovnog usluživanja transportnih radova-redovi čekanja. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 102-118. 5, 6
12. Operacijska istraživanja u transportu. Povijest operacijskih istraživanja. Transportni problem. Modeli rješavanja transportnih problema. Metoda sjeverozapadnog kuta. Metoda minimalnih troškova. Vogelova aproksimativna metoda. Metoda „skakanja s kamena na kamen“. MODI- metoda. Otvoreni TP s viškom u ponudi. Otvoreni TP s viškom u potražnji. Problem asignacije. Mađarska metoda. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 282-318. 5,6
13. Prezentacije seminarskih radova 7

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme održavanja ispita

20. 9. 2016. (dekanski rok)

14. 11. 2016.

16. 1. 2017.

6. 2. 2017. 

20. 2. 2017. 

24. 4. 2017. 

15. 5. 2017. 

19. 6. 2017. 

3. 7. 2017. 

4. 9. 2017. 

18. 9. 2017.

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati

 

Konzultacije će se održavati četvrtkom u terminu 9-11 sati.