Ekonomika proizvodnje povrća i cvijeća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Ciljevi predmeta

Dati studentima potrebna znanja o organizaciji, troškovima, tržištu i marketingu pri proizvodnje povrća i cvijeća.

Ishodi učenja

 1. Definirati i analizirati teoriju proizvodnje
 2. Imenovati i objasniti vrste troškova proizvodnje
 3. Interpretirati kalkulaciju cijene koštanja
 4. Izračunati učinak ljudi i strojeva pri obavljanju radova, isplanirati sirovine, znati izraditi proizvodne karte
 5. Planirati troškove te proračunati kalkulaciju proizvodnje
 6. Analizirati ekonomske pokazatelje uspjeha proizvodnje i poslovanja
 7. Razlučiti strukturu tržišta poljoprivrednih proizvoda i tržišne čimbenike
 8. Imenovati analizirati sve McCarty-eve elemente marketing miksa
 9. Definirati glavne elemente komunikacijskog marketing miksa u povrćarstvu i cvjećarstvu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,36 10%
seminarski rad 0,54 15%
Vježbe 1 0,45 12,5%
Vježbe 2 0,45 12,5%
1.parcijalni ispit 0,72 20% 0%
2.parcijalni ispit 0,72 20% 0%
3.parcijalni ispit 0,72 20% 0%
Završni ispit 2,16 0% 60%
Ukupno 6 100%

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Sikavica, P. (2011): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Karić, M. (2002): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 3. Katalog kalkulacija: hƩp://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360
 4. Relić, B. (1996): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb.
 5. Tolušić, Z. (2007): Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (knjiga). Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 6. Meler, M. (2005): Osnove marketinga (knjiga), Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Teorija proizvodnje: čimbenici, oblici stalnih sredstava, obrtna sredstva, ukupni, prosječni, granični prinos, proizvodna funkcija, primjena (Karić, Kalkulacije u poljoprivredi, str. 2-18) 1
2. Vrste troškova proizvodnje: materijalni troškovi, amortizacija, troškovi rada, kamate (Karić, Kalkulacije u poljoprivredi, str. 20-48) 2
3. Kalkulacije cijene koštanja (Karić, Kalkulacije u poljoprivredi, str. 94-124) 3
4. Računske vježbe 1-3
5. Prvi parcijalni ispit 1-3
6. Izračunavanje učinka rada ljudi i strojeva pri obavljanju pojedinih radnih procesa u poljoprivredi. Planiranje sirovina. Izrada proizvodne karte. (Sikavica, Organizacija; Messis, Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme) 4
7. Troškovi materijala u proizvodnji povrća i cvijeća. Troškovi rada ljudi i strojeva. Izrada planske kalkulacije (Karić, Kalkulacije u poljoprivredi; Relić, Financijske tablice; Katalog kalkulacija) 5
8. Izračunavanje proizvodnosti rada, ekonomičnosti i rentabilnosti proizvodnje (Karić, Kalkulacije u poljoprivredi; Katalog kalkulacija) 6
9. Računske vježbe 4-6
10. Drugi parcijalni ispit 4-6
11. Pojam i morfologija tržišta, struktura tržišta (Baban, Tržište, str. 237-243). Tržišni čimbenici: potrebe, ponuda, potražnja, cijene i dr. (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno- prehrambenih proizvoda, str. 34-44) 5
12. Elementi i analiza marketing-mix: proizvod, cijena, promocija, kanali distribucije, dizajn, ambalaža, postprodajni servis, izlaganje proizvoda na prodajnome mjestu (Meler, Osnove marketinga, str. 177-288) 6
13. Novi oblici marketinške propagande povrća i cvijeća, distribucija, logistika i transparentnost (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 137-143) 7
14. Prezentacija seminarskih radova 5-7
15. Treći parcijalni ispit 5-7

Ispitni rokovi