Fertilizacija u povrćarstvu i florikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Ciljevi predmeta

Polaznike studija upoznati s principima i sustavima fertilizacije u uzgoju povrća i cvijeća, s osnovama proizvodnje mineralnih i organskih gnojiva, te svojstvima gnojiva i kondicionera. Svladavanjem predviđenog programa studenti će biti osposobljeni samostalno izračunati potrebnu gnojidbu i kondicioniranje tala, te upoznati osnovne kompjutorske programe koji su u uporabi u RH.

Ishodi učenja

 1. Objasniti razloge, zadatke, principe i sustave gnojidbe u hortikulturi.
 2. Klasificirati gnojiva i kondicionere po svim kriterijima podjele i objasniti postupak industrijske proizvodnje mineralnih gnojiva.
 3. Opisati kemijska svojstva, oblike hraniva, proizvodna i tehnološka svojstva svih mineralnih gnojiva u hortikulturi.
 4. Kvantificirati fizikalna, kemijska i biološka svojstva i pogodnost organskih gnojiva za hortikulturnu proizvodnju.
 5. Kvantificirati svojstva i pogodnost supstrata za hortikulturnu proizvodnju.
 6. Izračunati optimalnu količinu i dinamiku potrebe hraniva jednogodišnjih hortikulturnih biljnih vrsta, te potrebnu gnojidbu.
 7. Izračunati potrebu kondicioniranja tla za uzgoj hortikulturnih biljnih vrsta.
 8. Znati interpretirati rezultate osnovnih analiza tla potrebne za izračun gnojidbe.
 9. Objasniti metode i inerpretirati rezultate osnovnih analiza tla, mineralnih i organskih gnojiva.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Fertilizacija u povrćarstvu i florikulturi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 68911
Diplomski sveučilišni studij/smjer Povrćarstvo i cvjećarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 10
Pohađanje vježbi 10 0,33 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997.): Ishrana bilja, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek. (udžbenik)
 2. Vukadinović V. i Bertić B. (1988.): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, skripta (praktikum)
 3. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. (2002.): Povrćarstvo. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Agronomski fakultet Zagreb, Zrinski d.d. Čakovec.
 4. Fink, A. (1982.): Fertilizers and fertilization. Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. Verlag Chemie. Weinheim, Florida, Basel.
 5. Adams, F. (1984.): Soil acidity and liming. Number 12 in the series Agronomy. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisconsin, USA.

Izborna literatura

 1. Marschner, H. (1995.): Mineral Nutrition of Higher Plants. Second Edition. Academic Press. London, San Diego, New York, Boston, Sydney, Tokyo, Toronto.
 2. Mengel, K., Kirkby, E. A. (2001.): Principles of Plant Nutrition. 5th Edition. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.
 3. Epstein, E. (1997.): The Science of Composting. Technomic, Basel.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Povijest fertilizacije i kemizacije poljoprivrede. Osnovni principi i sustavi gnojidbe na otvorenom, u zaštićenim prostorima, pri uzgoju u posudama i u hidroponskom uzgoju. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 1-10. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 41-50 1
2. Zakonska legislativa gnojidbe. Podjele gnojiva. Načini gnojidbe. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 11-20. 1,2
3. Principi izračuna potrebne gnojidbe i kondicioniranja tla. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 41-50 1,2
4. Podjela i kvaliteta mineralnih gnojiva. Sirovine i tehnološki postupci proizvodnje mineralnih gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 21-35. 3
5. Pojedinačna i složena mineralna gnojiva. Gnojiva za posebnu primjenu: sporodjelujuća gnojiva, vodotopiva gnojiva, tekuća gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 36-70. 3
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Osnovna podjela i učinkovitost organskih gnojiva. Proizvodnja i svojstva tekućih i krutih stajskih gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 1-20 4
7. Kompostiranje i svojstva komposta. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 21-30 4
8. Sideracija. Supstrati u hortikulturnoj proizvodnji. Kondicioneri za popravljanje svojstava tla. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 31-40 5
9. Drugi parcijalni ispit 4,5
Izračun optimalne količine i dinamike hraniva u gnojidbi s proizvodnog, ekološkog i ekonomskog aspekta, te optimalne vrste i količine gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 41-50 6
10. Izračun optimalne količine i vrste sredstava za popravljanje tala (kalcizacija, humizacija). Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 96-105. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 56-63 7
11. Kompjutorski programi za izračun gnojidbe i kondicioniranja tla. Izrada seminara iz gnojidbe i kondicioniranja tla. www.agroekologija.eu 6,7
12. Analize tla neophodne za izračun gnojidbe i kondicioniranja tla. 8,9
13 Osnovne analize mineralnih gnojiva. 8,9
14 Analize fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava organskih gnojiva, supstrata i kondicionera. 8,9
15. Treći parcijalni ispit. 7,8,9
Seminar. 7,8,9

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Usmeni Pismeni
09.11.2016. 9:00 11:00 9:00
18.01.2017. 9:00 11:00 9:00
08.02.2017. 9:00 11:00 9:00
22.02.2017. 9:00 11:00 9:00
12.04.2017. 9:00 11:00 9:00
10.05.2017. 9:00 11:00 9:00
14.06.2017. 9:00 11:00 9:00
05.07.2017.. 9:00 11:00 9:00
04.09.2017. 9:00 11:00 9:00
18.09.2017. 9:00 11:00 9:00
20.09.2017. 9:00 11:00 9:00