Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Povrćarstvo i cvjećarstvo » 1. godina » Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu

Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak

Suradnici

Prof.dr.sc. Tihana Teklić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s mogućnostima primjene biljne fiziologije u uzgoju povrća i cvijeća u kontroliranim uvjetima i na polju te s metodologijom praćenja rasta i razvoja biljaka i ispitivanja kvalitete biljnih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Opisati primarne fiziološke procese u biljaka s naglaskom na različite vrste povrća i cvijeća (fotosinteza, disanje, vodni režim biljaka, procesi cvatnje i formiranja ploda).
 2. Interpretirati značaj i raspon okolišnih činitelja koji utječu na fiziološke procese biljaka kao što su svjetlost, temperatura, raspoloživost vode i prisustvo štetnih tvari u okolišu.
 3. Vrednovati dinamiku porasta biljke mjerenjem specifičnih pokazatelja, pratiti tvorbu prinosa te primjeniti odgovarajuće tehnološke mjere za osiguranje optimalnih uzgojnih uvjeta.
 4. Predvidjeti pojavu abiotskog stresa i prepoznati reakciju biljke na stres te znati odabrati mjere za sprječavanje odnosno smanjenje posljedica stresnih uzgojnih uvjeta s ciljem očuvanja i postizanja željene produktivcnosti biljaka
 5. Ocijeniti kvalitetu biljnih proizvoda analizom specifičnih pokazatelja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,6 -
Aktivno sudjelovanje u vježbama (eksperimentalni rad) 1,2 -
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) ili završni ispit 3,0 100%
Seminarski rad 0,2 -
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Pevalek-Kozlina, B. (2003.): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb.
 2. Parađiković, N. (2009.): Povrćarstvo. Opći i specijalni dio. Poljoprivredni fakultet Osijek
 3. Teklić, T. (2012.): Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu. Poljoprivredni fakultet Osijek (skripta s predavanjima).
 4. Lisjak, M., Špoljarević, M., Agić, D., Andrić, L. (2009): Praktikum iz fiziologije bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek.
 5. Mandić, M. L. (2003.): Znanost o prehrani: hrana i prehrana u čuvanju zdravlja. Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek.

Izborna literatura

 1. Taiz, L. and Zeiger, E. (2006): Plant Physiology. 4th Edition. Sinauer Associates, Inc.
 2. Reiss, C. (1994): Experiments in plant physiology. Prentice Hall.
 3. Roger, M.J.R.(ed.) (2001): Handbook of plant ecophysiology techniques. Kluwer Academic Publishers.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uloga vode u fiziološkim procesima u biljkama. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 4-18 1,2
2. Primarni biljni metabolizam, značaj svjetlosti i temperature. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 19-42 1,2
3. Fiziologija stresa – abiotski i biotski činitelji Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 43-48 1,2,4,5
4. Rast i razvoj biljaka, kontrola cvatnje, polarnost i korelacije. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 61-67 1,3,4
5. Vježbe. Lisjak i sur (2009) Praktikum iz fiziologije bilja 2,3
6. Vježbe. Lisjak i sur (2009) Praktikum iz fiziologije bilja 3,4
7. Vježbe. Lisjak i sur (2009) Praktikum iz fiziologije bilja Prvi parcijalni ispit 4,5
8. Sekundarni metabolizam biljaka. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 51-60 4,5
9. Fiziološki aktivne tvari u biljkama – hormoni, retardanti i biostimulatori. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 76-82 2,3,4
10. Fiziologija sjemena i plodova. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 68-73 1,3,4
11. Kvaliteta biljnih proizvoda – trajnost nakon berbe i funkcionalna hrana. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, str 83-89 2,3,4,5
12. Vježbe. Lisjak i sur (2009) Praktikum iz fiziologije bilja 2,3
13. Vježbe. Lisjak i sur (2009) Praktikum iz fiziologije bilja 3,4
14. Vježbe. Lisjak i sur (2009) Praktikum iz fiziologije bilja 4,5
15. Seminarski rad Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi