Sjemenarstvo u povrćarstvu i cvjećarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
Prof.dr.sc. Sonja Vila

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike o sjemenu i sadnom materijalu te osnovama generativne i vegetativne reprodukcije po najvažnijim biljnim vrstama u povrćarstvu i cvjećarstvu. Uloga genetsko-oplemenjivačkog temelja sjemenarstva i rasadničarstva, metode proizvodnje sjemena i sadnog materijala povrća i cvijeća. Određivanje kvalitete sjemena i sadnog materijala te ponika i presadnica u cvjećarstvu i povrćarstvu.

Ishodi učenja

  1. Isplanirati uzgoj sjemenskog materijala u povrćarskoj ili cvjećarskoj proizvodnji
  2. Analizirati ekonomske aspekte isplativosti proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala
  3. Provesti analize kakvoće sjemenskog materijala u povrćarstvu i cvjećarstvu
  4. Usporediti metode proizvodnje reprodukcijskog materijala u povrćarstvu i cvjećarstvu
  5. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz sjemenarstva u povrćarstvu i cvjećarstvu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Sjemenarstvo u povrćarstvu i cvjećarstvu
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Vlado Guberac
Šifra modula (nastavnički portal): 68910
Diplomski sveučilišni studij/smjer Povrćarstvo i cvjećarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

  1. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja. Udžbenik. Sveucilište u Osijeku i Sveučilište u Zagrebu. (udžbenik)
  2. Babasaheb B. Desai (2004): Seeds Handbook. Marcel Dekker, Inc.
  3. Milošević, M, Malešević, M (2004): Semenarstvo I i II. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
  4. Ujević, A. (1988): Tehnologija dorade i čuvanje sjemena. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Genetske osnove oplemenjivanja u cvjećarstvu i povrćarstvu. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 40-50. 1,2
2. Gen-centri, očuvanje genetske čistoće, genetska varijabilost, mutacije, značaj heterozisa, kloniranje. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 50-93. 1,2
3. Izvođenje generativnog i vegetativnog razmnažanja povrća i cvijeća. Babasaheb, Seeds Handbook, str. 233-397. 1-4
4. Prekidanje dormantnosti sjemena. Babasaheb, Seeds Handbook, str. 31-50. 3
5. Analize kakvoće, naklijavanje sjemena, odabir vegetativnih dijelova biljke za razmnažanje Milošević i Malešević, Semenarstvo I, str. 153-197. 3
6. Dorada sjemena povrća i cvijeća. Ujević, Tehnologija dorade i čuvanje sjemena, str. 7-97. 3,4
7. Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi

9.11.2016.

18.1.2017.

8.2.2017.

22.2.2017.

19.4.2017.

17.5.2017.

28.6.2017.

12.7.2017.

6.9.2017.

27.9.2017.

Svi ispiti održavaju se u 9 sati i uvijek srijedom.