Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija voćarstva, vinogradarstva i vinarstva osposobljeni su za rad u različitim područjima direktno ili indirektno vezanim za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, mogu upravljati voćarskom, vinogradarskom i vinarskom proizvodnjom, preradom grožđa, te carinske fitopatološke službe
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera voćarstva, vinogradarstva i vinarstva