Analize biljaka

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodologijom u određivanju kemijskih, morfoloških i fizioloških svojstava biljaka relevantnih za mineralnu ishranu i tvorbu prinosa.

Ishodi učenja

 1. Navesti najčešće korištene metode analize biljnog materijala za potrebe poljoprivrede.
 2. Razlikovati i identificirati specifična kemijska, morfološka i fiziološka svojstva biljaka s aspekta ocjene produktivnosti i kvalitete biljaka.
 3. Planirati opseg potrebnih uzoraka, analitičkih instrumenata i kemikalija za potrebe analize kemijskog sastava i kvalitete biljnog materijala
 4. Integrirati teoretska znanja s metodologijom analize biljaka
 5. Interpretirati rezultate obavljenih analiza biljnih uzoraka

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Aktivno sudjelovanje u vježbama (eksperimentalni rad) 0,6 -
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) ili završni ispit 3 100%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Teklić, T. (2012): Fiziologija bilja. (skripta)
 2. Lisjak, M., Špoljarević, M., Agić, D., Andrić, L. (2009): Praktikum iz fiziologije bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Maksimović, I., Pajević, S. (2002): Praktikum iz fiziologije biljaka. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.

Izborna literatura

 1. Roger, M.J.R.(ed.) (2001): Handbook of plant ecophysiology techniques. Kluwer Academic Publishers.
 2. Reiss, C. (1994): Experiments in plant physiology. Prentice Hall.
 3. Lončarić, Z., Rastija, D., Popović, B., Karalić, K., Ivezić, V., Zebec, V. (2014): Uzorkovanje tla i biljke za agrokemijske i pedološke analize. Poljoprivredni fakultet Osijek, Lončarić, Z. (ur.). (priručnik).

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Morfološka svojstva biljaka. Morfo-fiziološki pokazatelji lisne površine i produktivnost biljaka. Građa, veličina i funkcionalnost korijena. Mikroskopske i gravimetrijske metode analize biljaka. Analiza rasta. Lisjak i sur. (2009) Praktikum iz fiziologije bilja; Maksimović, Pajević (2002) Praktikum iz fiziologije bilja; Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta). 1,2,4
2. Kemijski sastav biljaka.Sadržaj i sastav suhe tvari, organske tvari i pepela. Elementarni sastav biljne tvari. Lisjak i sur. (2009) Praktikum iz fiziologije bilja; Maksimović, Pajević (2002) Praktikum iz fiziologije bilja; Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta). 1,2,4
3. Fizičko-kemijska svojstva protoplazme. Aktivnost enzima. Determinacija i funkcija fiziološki aktivnih tvari. Analiza kvalitete biljnih proizvoda. Lisjak i sur. (2009) Praktikum iz fiziologije bilja; Maksimović, Pajević (2002) Praktikum iz fiziologije bilja; Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta). 1,2,4
  Prvi parcijalni ispit  
4. Vježbe – laboratorijske analize kemijskih, morfoloških i fizioloških pokazatelja u različitim fazama rasta i razvoja biljaka. Lisjak i sur. (2009) Praktikum iz fiziologije bilja; Maksimović, Pajević (2002) Praktikum iz fiziologije bilja; Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta). 1,2,3,4,5
  Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi