Biocenoze kopnenih i vodenih staništa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec

Suradnici

doc.dr.sc. Dinko Jelkić
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s biocenozama kao zajednicama populacija biljnih i životinjskih svojti koje obitavaju u kopnenim i vodenim tipovima staništa. Upoznati ih sa značajkama i klasifikacijom stanišnih tipova, te načelima monitoringa i zaštite biološke raznolikosti.

Ishodi učenja

 1. Nabrojiti sastavnice biocenoze
 2. Povezati trofičke, interspecijske i intraspecijske odnose na razini populacija
 3. Razlikovati ekološke čimbenike koji utječu na raspored populacija u kopnenim i vodenim biocenozama
 4. Prepoznati jedinke i populacije pojedinih skupina živoga svijeta
 5. Identificirati stanišni tip na mjestu uzorkovanja
 6. Koristiti metode geopozicioniranja i georeferenciranja
 7. Prikupiti podatke o prisutnosti, brojnosti i stanju populacije pojedinih skupina živoga svijeta

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Biocenoze kopnenih i vodenih staništa
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Siniša Ozimec
Šifra modula (nastavnički portal): 82086
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul diplomskih studija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi 20 0,67 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Topić, J., Ilijanić, Lj., Tvrtković, N., Nikolić, T. (2006.): Staništa: priručnik za inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode.
 2. Topić, J., Vukelić, J., (2009.): Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
 3. Tucak, Z., Topić, J., Vratarić, P., Frančeski, N. (2006): Zaštita divljači. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 4. Nikolić, T. (2006): Flora: priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
 5. Holcer, D., Pavlinić, I. (2008.): Fauna: priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
 6. Duplić, A., (2008.): Slatkovodne ribe: priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
 7. Matoničkin, I., Pavletić, Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga, Zagreb.
 8. Radović, J., Čivić, K., Topić, R., Posavec Vukelić, V. (ur.) (2009.): Biološka raznolikost Hrvatske, drugo izmjenjeno izdanje. Državni zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb
 9. Bogut, I., Novoselić, D., Pavličević, J. (2006): Biologija riba I. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osikeu, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 10. Popović, J. (2010): Gospodarenje ribolovnim vodama – priručnik. Hrvatski športsko ribolovni savez, Zagreb.

Izborna literatura

 1. Nikolić, T., Dobrović, I. (2002): Terenske florne liste. Natura Croatica 11(1):125-137.
 2. Janev Hutinec, B. (2008.): Vodozemci i gmazovi: priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode.
 3. Kučinić, M., Plavac, I. (2009): Danji leptiri: priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavna cjelina Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodne obavijesti o modulu; raspored i sadržaj predavanja i vježbi, literatura i dodatni materijali za pripremu ispita; obveze studenata tijekom nastave; načini provjere znanja  
Definicija biološke raznolikosti i biocenoza. Međunarodni i nacionalni sustav zaštite i održivog korištenja biološke raznolikosti. Nacionalna klasifikacija staništa, NATURA 2000 područja, zaštita vrsta i staništa. Crveni popis i crvene knjige ugroženih svojti. /Radović i sur. (2009): 4-43. 1
2. Ustroj biocenoze, fitocenoza, zoocenoza. Obilježja populacija, populacijska ekologija i dinamika populacija. Stabilnost i promjene u strukturi kopnenih biocenoza. Odnosi prehrane i prijenos energije /Tucak i sur. (2006): 30-39, Bogut i sur. (2006): 418-430. 2,3
3. Metode inventarizacije flore i faune kopnenih biocenoza. Organizacija i protokol terenskog istraživanja, geokodiranje i kartiranje rasporostranjenosti svojti (MTB, UTM mreža) /Nikolić (2006): 1-64, Holcer i Pavlinić (2008): 1-58. 4,6,7
4. Određivanje glavnih klasa i nižih jedinica stanišnih tipova interpretacijom Nacionalne klasifikacije staništa. Kartiranje staništa /Topić i sur. (2006): 1-64., Topić i Vukelić (2009): 11-376 5,6
5. Prepoznavanje specifičnih skupina živoga svijeta (više biljke, kukci, gmazovi, ptice, sisavci) Načini i učestalost uzorkovanja, određivanje brojnosti jedinki i procjena populacije, obrada prikupljenih podataka /Nikolić (2006): 1-64, Holcer i Pavlinić (2008): 1-58, Kučinić i Plavac (2009): 1-39, Janev Hutinec (2008):1-32 4,6,7
6. Značajke i podjela kopnenih voda. Sastav i raspored biocenoza u vodama stajaćicama i vodama tekućicama. Organizmi i njihova uloga u ekosustavu kopnenih voda. Eutrofizacija /Bogut i sur. (2006): 431-481,576-587, Matoničkin i Pavletić (1972): 65-89, Popović (2010): 39-54 2,3
7. Metodologija hidrobioloških istraživanja: mjerenje fizikalno-kemijskih parametara sastava i kakvoće vode, odabir lokacije uzimanja uzoraka, uzorkovanje fitoplanktona, zooplanktona i bentosa. Istraživanje makrofitske flore i vegetacije /Bogut i sur. (2006): 484-508; Matoničkin i Pavletić (1972): 70-73, Popović (2010): 23-37 4,5,6,7
8. Određivanje površine, dubine i volumena vode. Ribolovne metode i oprema. Prepoznavanje slatkovodnih vrsta riba. Uzorkovanje i analize statusa riblje populacije u kopnenim vodama, Procjena godišnje prirodne produkcije riba /Duplić (2008): 1-36, Popović (2010): 157-160 3,4,7
9. Biološka procjena onečišćenja voda /Bogut i sur. (2006): 531-542 3,4,7
10. Završni usmeni ispit 1,2,3,4,5

Ispitni rokovi

 • 23. studenoga 2016. u 9 sati
 • 16. siječnja 2017. u 9 sati
 • 6. veljače 2017. u 9 sati
 • 20. veljače 2017. u  sati
 • 10. travnja 2017. u 9 sati
 • 22. svibnja 2017. u 9 sati
 • 12. lipnja 2017. u 9 sati
 • 26. lipnja 2017. u 9 sati
 • 28. kolovoza 2017. u 9 sati
 • 11. rujna 2017. u 9 sati
 • 20. rujna 2017. u 9 sati