Bolesti povrća i cvijeća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Suradnici

Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s najznačajnijim bolestima krumpira, rajčice, paprike, krstavaca, luka i salate te bolestima cvijeća.

Ishodi učenja

 1. Objasniti utjecaj bolesti na uzgoj prinos i kakvoću prinosa
 2. Identificirati najznačajnije uzročnike bolesti navedenog povrća i cvijeća
 3. Opisati simptome, biologiju i ekologiju uzročnika bolesti
 4. Objasniti utjecaj okolinskih čimbenika i provedene agrotehnike na pojavu bolesti
 5. Usporediti mjere zaštite za istu kulturu pri uzgoju na otvorenom i uzgoju u zaštićenom prostoru
 6. Opisati mjere zaštite
 7. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu seminarskog rada

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,2 -
Pohađanje vježbi 0,6 10%
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20%
seminarski rad 0,2 5%
kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,2 65% 0%
završni ispit 1,2 0% 65%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010.): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Kišpatić, J. (1988.): Bolesti šećerne repe i krumpira. Zagreb.
 4. Maceljski, M. i sur. (2004): Štetočinje povrća. Zrinski Čakovec.
 5. Horst, R.K. (1983.): Compendium of Rose Diseases. APS Press.

Izborna literatura

 1. Glasilo biljne zaštite brojevi od 2001. godine do danas

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Utjecaj bolesti na uzgoj prinos i kakvoću prinosa u povrćarstvu i cvjećarstvu. Kišpatić, Opća fitopatologija. 1
2. Uzročnici bolesti krumpira – simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Kišpatić, Bolesti šećerne repe i krumpira. Maceljski, M. i sur. Štetočinje povrća. 2-6
3. Uzročnici bolesti rajčice i paprike – simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski, M. i sur. Štetočinje povrća. 2-6
4. Prvi parcijalni ispit 1-6
5. Uzročnici bolesti krastavaca – simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski, M. i sur. Štetočinje povrća. 2-6
6. Uzročnici bolesti luka – simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski, M. i sur. Štetočinje povrća. 2-6
7. Uzročnici bolesti salate – simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski, M. i sur. Štetočinje povrća. 2-6
8. Drugi parcijalni ispit 2-6
9. Uzročnici bolesti cvijeća – simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Horst, R.K. Compendium of Rose Diseases. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. 2-6
10. Treći parcijalni ispit 2-6
11. Seminarski rad 7

Ispitni rokovi

15.11.2016. u 9 sati

17.1.2017. u 9 sati

3.2.2017. u 9 sati

21.2.2017. u 9 sati

11.4.2017. u 9 sati

19.5.2017. u 8 i 30 sati

27.6.2017. u 9 sati

11.7.2017. u 9 sati

4.9.2017. u 9 sati

13.9.2017. u 9 sati

20.9.2017. u 9 sati (dekanski rok)