Ekološka poljoprivreda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Miro Stošić

Suradnici

doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi predmeta

Opisati i upoznati pristupnika sa specifičnostima biljne i stočarske proizvodnje na ekološkim principima, razmotriti smjerove eko-proizvodnje u svijetu i u nas te opisati i protumačiti osnovne tehnološke postupke eko-biljne i eko-stočarske proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Primjeniti ratarsku proizvodnju po ekološkim načelima i prepoznati specifičnosti eko-proizvodnje
 2. Opisati tehnologiju proizvodnje i agrotehniku u ekološkoj poljoprivredi
 3. Organizirati stočarsku proizvodnju po ekološkim načeima i procijeniti određene specifičnosti stočarske eko proizvodnje
 4. Voditi i upravljati stočarskom proizvodnjom po eko principima u smislu držanja, ishrane, liječenja, transporta, klanja i prerade
 5. Planirati eko-proizvodnju u voćarstvu, vinogradarstvu i proizvodnji ljekovitog i začinskog bilja
 6. Razumjeti agroekološke, organizacijske i socio-ekonomske aspekte preusmjerenja na eko-proizvodnju
 7. Navesti zakonsk u regulativu o ekološkoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološka poljoprivreda
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Miro Stošić
Šifra modula (nastavnički portal): 69003
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Znaor, D., (1996): Ekološka poljoprivreda, udžbenik, Globus, Zagreb
 2. Senčić, Đ., Antunović, Z. (2003): Ekološko stočarstvo. Katava, Osijek
 3. Kisić, I., (2014): Uvod u ekološku poljoprivredu, Zagreb
 4. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, 2001: Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 12/2001) i pravilnici na temelju tog zakona (NN 91/2001; 13/2002)
 5. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu referata.

Izborna literatura

 1. Sattler, F., Wistinghausen, E., (1985): Der Landwirtshcaftliche Betrieb, Biologisch-Dynamisch, Ulmer, Njemačka
 2. Hermann, G., Plakolm, G., (1993): Oekologischer Landbau (Grundwissen fuer die praxis); Verlagsunion Agrar, Austrija
 3. Radovi iz domaćih i inozemnih znanstvenih skupova i časopisa

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Povijest i smjerovi eko-proizvodnje. Specifičnosti eko-proizvodnje u odnosu na konvencionalnu. Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 25-73 1,5
2. Agrotehnički biokompleks, obrada tla, osnovna i dopunska, gnojidba organskim i dopuštenim mineralnim gnojivima, kompostiranje, zelena gnojidba, uzgoj leguminoza, kalcizacija, plodored, eko-vrt. Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 95-169 1
3. Specifičnosti stočarske eko-proizvodnje u odnosu na konvencionalnu, hranidba domaćih životinja, način držanja – nastambe. Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 317-349. 2-3,5
4. Liječenje domaćih životinja – dozvoljena sredstva i postupci; krmna osnova i ispaša, transport, klanje i prerada. Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 317-349. 2-3,5
5. Osnovni eko-specifični postupci u vinogradarstvu, voćarstvu (izbor plemki, podloga, način uzgoja, gnojidba, obrada tla, zaštita, dozvoljena kemijska sredstva). Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 281-317. 4,5
6. Specifičnosti u postupcima čuvanja, transporta i preradi proizvoda, ljekovito i začinsko bilje. Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 315-317 4,5
7. Agroekološki, organizacijski i socio-ekonomski aspekti preusmjerenja na eko-proizvodnju. Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 183-206. 6,7
8. Razjašnjavanje pitanja kvalitete eko-proizvodnje i ekonomskih učinaka (troškovi, profit, zapošljavanje) te učinka eko-proizvodnje u zaštiti okoliša i kreiranju krajobraza. Znaor, Ekološka poljoprivreda, str. 381-398 6,7
9. Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, 2001: Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 12/2001) i pravilnici na temelju tog zakona (NN 91/2001; 13/2002) 6,7
10. Pregled referata 7

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi
15. studenoga 2015. 0900h
17. siječnja 2016.
07. veljače 2016.
21. veljače 2016.
11. travnja 2016.
16. svibnja 2016.
20. lipnja 2016.
11. srpnja 2016.
29. kolovoza 2016.
12. rujna 2016.
20. rujna 2016. (dekanski rok)

 

KKonzultacije: ponedjeljkom od 0800-1000h