Ekološko krmno bilje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner

Suradnici

Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s ekološkom proizvodnjom, spremanjem i korištenjem voluminozne krme na oranicama i travnjacima.

Ishodi učenja

 1. Valorizirati značaj ekološke proizvodnje krme za potrebe ekološkog stočarstva, proizvodnje zdrave hrane, očuvanja okoliša i prirodnih resursa te održivog razvoja društva i gospodarstva.
 2. Pronaći i pimijeniti relevantnu legislativu za proizvodnju ekološkog krmnog bilja.
 3. Utvrditi prikladnost pojedinih krmnih kultura za razne uvjete tla i klime.
 4. Odabrati agrotehničke mjere u skladu s načelima ekološke proizvodnje.
 5. Isplanirati slijed agrotehničkih mjera za oranične krmne kulture i travnjake, a u skladu s proizvodnim potrebama i raspoloživim resursima.
 6. Isplanirati konzerviranje voluminoznih krmiva.
 7. Dizajnirati optimalan krmni sustav kao sponu između raspoloživih prirodnih i tehnoloških resursa s jedne strane i stočarskih i okolišnih potreba s druge strane.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološko krmno bilje
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Ranko Gantner
Šifra modula (nastavnički portal): 69005
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi (izborni modul)
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 30 1,0 5
Pohađanje seminara 5 0,17 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Alibegović – Grbić, S., Erić, P., Vučković, S., Ćupina, B., Dubljević, R., Ivanovski, P. R., Prentović, T., Gatarić, Đ., Nedović, B. (2005.): Unapređenje proizvodnje krme na prirodnim travnjacima. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo.
 2. Barker, A. V. (2010.): Science and Technology of Organic Farming. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 3. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Collins, M., Moore, K. J. (2003.): Forages – an introduction to grassland farming (vol.1). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA.
 4. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Moore, K. J., Collins, M. (2007.): Forages – the science of grassland agriculture (vol.2). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA.
 5. Državni zavod za statistiku (2014.): Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013.
 6. Erić, P., Mihailović, V., Ćupina, B., Gatarić, Đ. (2004.): Krmne okopavine. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
 7. Erić, P., Mihailović, V., Ćupina, B., Mikić, A. (2007.): Jednogodišnje krmne mahunarke. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
 8. Reheul, D., De Cauwer, B., Cougnon, M. (2010.): The Role of Forage Crops in Multifunctional Agriculture. U Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York.
 9. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.): Grašak. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska.
 10. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G. (2002.): Konzerviranje krme. Agroekološko društvo u Osijeku. Osijek, Hrvatska.
 11. Stjepanović, M., Štafa, Z., Bukvić, G. (2008.): Trave za proizvodnju krme i sjemena. Sveučilišni udžbenik. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb, Hrvatska.
 12. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009.): Lucerna. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska.
 13. Štafa, Z., Stjepanović, M. (2014.): Ozime i fakultativne krmne culture. Zrinski d.d., Čakovec. U postupku tiskanja.
 14. Vučković, S. (1999.): Krmno bilje. Monografija. Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija, Beograd.
 15. Vučković, S. (2004.): Travnjaci. Monografija. Poljoprivredni fakultet- Univerzitet u Beogradu.
 16. Younie, D. (2012.): Grassland Management for Organic Farmers. The Crowood Press, Ramsbury, UK.
 17. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. ***(2007.): Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91. Official Journal of the European Union L 189/1 (20.7.2007)
 2. Badgleya, C., Moghtadera, J., Quinteroa, E., Zakema, E., Chappella, J. M., Avilés-Vázqueza, K., Samulona, A., Perfectoa,(2007.): Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems 22:86-108.
 3. Baranski, M., Srednicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G. B., Benbrook, C, Biavati, B., Markellou, E., Giotis, C., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembiałkowska, E., Skwarło-Sonta, K.., Tahvonen, R., Janovska, D.,Niggli, U., Nicot, P., Leifert, C. (2014.): Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition 112(5):794-811.
 4. Bauer, L. (2012.): Alternative Continuous-Cover Dairy Forage System for Profitability, Flexibility and Soil Health. SARE – Sustainable Agriculture Reseach & Education. USDA.
 5. Bonti-Ankomah, S., Yiridoe, E. K. (2006.): Organic and Conventional Food: A Literature Review of the Economics of Consumer Perceptions and Preferences. Final Report Submitted to Organic Agriculture Centre of Canada Nova Scotia Agricultural College P.O. Box 550, Truro, Nova Scotia, B2N 5E3, Canada.
 6. Bukvić, Gordana; Gantner, Ranko; Steiner, Zvonimir; Karalić, Krunoslav (2013.): Crop rotation and association design for N budgeting in organic dairy farms. U Bartolo, H. M.; da Silva Bartolo, P. J.; Fernandes Alves, N. M.; Mateus, A. J.; Almeida, H. A.; Soares Lemos, A. C.; Craveiro, F.; Ramos, C.; Reis, I.; Durao, L.; Ferreira, T. (ur.): Green Design, Materials, and Manufacturing Processes. CRC Press/Balkema Leiden, Netherlands (Taylor & Francis Group), str. 179-184.
 7. Cvjetković, Siniša; Gantner, Ranko; Spajić, Robert; Kundih, Katarina; Bukvić, Gordana; Stanisavljević, Aleksandar (2014.): Sadržaj biljnih hraniva u goveđem stajskom gnoju i svinjskoj gnojovci. U Marić, Sonja; Lončarić, Zdenko 49. hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma - Zbornik radova. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, str. 347-351.
 8. Državni zavod za statistiku (2014.): Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013.
 9. Evers, G. W. (2008.): Forage systems to reduce the winter feeding period. U: Adjusting to High Fuel and Fertilizer Prices. Conference Proceedings. Texas A&M Agrilife Research and Extension Center. Overton.
 10. Gantner, Ranko; Baban, Mirjana; Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Schlechter, Pit; Šumanovac, Luka; Zimmer, Domagoj (2014.): Indices of sustainability of horse traction in agriculture. U Mašek-Tonković, Anka (ur.): 3. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- vizija i razvoj / 3rd International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia- Vision and Growth. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 616-626.
 11. Hancock, D. W., Lacy, R. C., Stewart, R. L. (2011.): Forage Systems for Stocker Cattle. UGA Cooperative Extension Bulletin 1392. The University of Georgia, Cooperative Extension.
 12. Hart, J., Gangwer, M., Graham, M., Marx, E. S. (1997.): Dariy manure as a fertilizer source. Oregon State University Extension Service.
 13. Heffer, Gorana; Gantner, Ranko; Kraljević, Drago; Bukvić, Gordana; Tolić, Snježana; Ismić, Emir (2012.): Agrotehnika u suzbijanju korova u ekološkom krmnom bilju. U Stipešević, Bojan; Sorić, Roberta (ur.): Proceedings & abstracts 5th international scientific/professional conference Agriculture in Nature and Environment Protection. Glas Slavonije d.d. Osijek, str. 174-179.
 14. Hodgson, J., Illius, A. W. (1996.): The Ecology and Management of Grazing Systems. CAB International. Oxon, UK.
 15. Hopkins, A. (2000.): Grass: Its Production and Utilization. Blackwell Science Ltd. Oxford, UK
 16. Josipović, Ana; Gantner, Ranko; Bukvić, Gordana; Tolić, Snježana (2012.): Zaštita od poljskih glodavaca u ekološkom krmnom bilju. U Stipešević, Bojan; Sorić, Roberta (ur.): Proceedings & abstracts 5th international/professional conference Agriculture in Nature and Environment Protection. Glas Slavonije d.d. Osijek, str. 185-190.
 17. McBride, W.D., Greene, C. (2007.): A Comparison of Conventional and Organic Milk Production Systems in the U.S. American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, Oregon, July 29-August 1, 2007.
 18. Muller, L. D. (2004.): Pasture-Based Systems for Dairy Cows in the United States. College of Agricultural Sciences and Penn State Extension.
 19. Oblačić, Josip; Gantner, Ranko; Brozović, Bojana; Stipešević, Bojan; Bukvić, Gordana; Tolić, Snježana (2012.): Malčevi u suzbijanju korova u ekološkom krmnom bilju. U Stipešević, Bojan; Sorić, Roberta (ur.): Proceedings & abstracts 5th international scientific/professional conference Agriculture in Nature and Environment Protection. Glas Slavonije d.d. Osijek, str. 169-173.
 20. Petersen, S. O., Lind, A. M., Sommer, S. G. (1998.): Nitrogen organic matter losses during storage of cattle and pig manure. Journal of Agricultural Science 130:69-79.
 21. Rosati, A., žaumaitre, A. (2004.): Organic dairy farming in Europe. Livestock Production Science 90:401-51.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Uloga proizvodnje krmnog bilja i ekološke proizvodnje u okviru nacionalne ekonomije. Legislativa ekološke proizvodnje. Prirodni resursi u proizvodnji krmnog bilja. Okolišni uvjeti pri proizvodnji krmnog bilja. Ciljevi ekološke proizvodnje krmnog bilja (očuvanje i unaprijeđenje okoliša, proizvodnja zdrave hrane s višom dodanom vrijednosti, održivi razvoj gospodarstva i društva, prinos krme, kvaliteta krme, voluminozna krmiva, zrnevlje odn. koncentrirana krmiva). Podjela krmnog bilja. Elementi agrotehnike u proizvodnji krmnog bilja. Baranski, M., Srednicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G. B., Benbrook, C, Biavati, B., Markellou, E., Giotis, C., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembiałkowska, E., Skwarło-Sonta, K.., Tahvonen, R., Janovska, D., Niggli, U., Nicot, P., Leifert, C. (2014.): Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta- analyses. British Journal of Nutrition 112(5):794-811. Badgleya, C., Moghtadera, J., Quinteroa, E., Zakema, E., Chappella, J. M., Avilés-Vázqueza, K., Samulona, A., Perfectoa, I. (2007.): Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems 22:86-108. Bonti-Ankomah, S., Yiridoe, E. K. (2006.): Organic and Conventional Food: A Literature Review of the Economics of Consumer Perceptions and Preferences. Final Report Submitted to Organic Agriculture Centre of Canada Nova Scotia Agricultural College P.O. Box 550, Truro, Nova Scotia, B2N 5E3, Canada. Rosati, A., žaumaitre, A. (2004.): Organic dairy farming in Europe. Livestock Production Science 90:401-51. McBride, W.D., Greene, C. (2007.): A Comparison of Conventional and Organic Milk Production Systems in the U.S. American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, Oregon, July 29-August 1, 2007. Državni zavod za statistiku (2014.): Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013. ***(2007.): Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91. Official Journal of the European Union L 189/1 (20.7.2007) Bašić, F. (2012.): Tla Hrvatske – temelj održivog razvoja. U: Matić, S., Tomić, F., Anić, I. (2014.): Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske. Zbornik radova okruglog stola. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. Vučković, S. (1999.): Krmno bilje. Monografija. Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija, Beograd. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Collins, M., Moore, K. J. (2003.): Forages – an introduction to grassland agriculture. Blackwell Publishing Professional, Ames. Reheul, D., De Cauwer, B., Cougnon, M. (2010.): The Role of Forage Crops in Multifunctional Agriculture. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. Mihalić, V. (1985.): Opća proizvodnja bilja. Školska knjiga, Zagreb. Barker, A. V. (2010.): Science and Technology of Organic Farming. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton. 1,2,3
2. Strne žitarice za proizvodnju voluminozne krme i zrna, njihov značaj u proizvodnji krmiva, i preporučeni elementi agotehnike. Štafa, Z., Stjepanović, M. (2014.): Ozime i fakultativne krmne culture. Zrinski d.d., Čakovec. U postupku tiskanja. Vučković, S. (1999.): Krmno bilje. Monografija. Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija, Beograd. 1,3,4,5
3. Prosolike žitarice za proizvodnju voluminozne krme i zrna, njihov značaj u proizvodnji krmiva i preporučeni elementi agotehnike. Erić, P., Mihailović, V., Ćupina, B., Gatarić, Đ. (2004.): Krmne okopavine. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 1,3,4,5
4. Jednogodišnje krmne mahunarke za proizvodnju voluminozne krme i zrna, njihov značaj u proizvodnji krmiva i preporučeni elementi agotehnike. Štafa, Z., Stjepanović, M. (2014.): Ozime i fakultativne krmne culture. Zrinski d.d., Čakovec. U postupku tiskanja. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.): Grašak. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska. Erić, P., Mihailović, V., Ćupina, B., Mikić, A. (2007.): Jednogodišnje krmne mahunarke. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 1,3,4,5
5. Višegodišnje krmne mahunarke za proizvodnju voluminozne krme i zrna, njihov značaj u proizvodnji krmiva i preporučeni elementi agotehnike. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009.): Lucerna. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Collins, M., Moore, K. J. (2003.): Forages – an introduction to grassland farming (vol.1). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA Barnes, R. F., Nelson, J. C., Moore, K. J., Collins, M. (2007.): Forages – the science of grassland agriculture (vol.2). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA. 1,3,4,5
6. Višegodišnje krmne trave za proizvodnju voluminozne krme i zrna, njihov značaj u proizvodnji krmiva i preporučeni elementi agotehnike. Stjepanović, M., Štafa, Z., Bukvić, G. (2008.): Trave za proizvodnju krme i sjemena. Sveučilišni udžbenik. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb, Hrvatska. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Collins, M., Moore, K. J. (2003.): Forages – an introduction to grassland farming (vol.1). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA Barnes, R. F., Nelson, J. C., Moore, K. J., Collins, M. (2007.): Forages – the science of grassland agriculture (vol.2). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA. 1,3,4,5
7. Korjenaste (gomoljaste) krmne culture, njihov značaj u proizvodnji krmiva i preporučeni elementi agotehnike. Erić, P., Mihailović, V., Ćupina, B., Gatarić, Đ. (2004.): Krmne okopavine. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 1,3,4,5
8. Ostale krmne kulture, njihov značaj u proizvodnji krmiva i preporučeni elementi agotehnike. Štafa, Z., Stjepanović, M. (2014.): Ozime i fakultativne krmne culture. Zrinski d.d., Čakovec. U postupku tiskanja. Erić, P., Mihailović, V., Ćupina, B., Gatarić, Đ. (2004.): Krmne okopavine. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 1,3,4,5
9. Trajni travnjaci kao prirodni resurs, komponenta ekosustava, njihov značaj u proizvodnji krmiva i preporučeni elementi agotehnike i načini korištenja. Alibegović – Grbić, S., Erić, P., Vučković, S., Ćupina, B., Dubljević, R., Ivanovski, P. R., Prentović, T., Gatarić, Đ., Nedović, B. (2005.): Unapređenje proizvodnje krme na prirodnim travnjacima. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Collins, M., Moore, K. J. (2003.): Forages – an introduction to grassland farming (vol.1). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Moore, K. J., Collins, M. (2007.): Forages – the science of grassland agriculture (vol.2). Blackwell Publishing Professional. Ames, Iowa, USA. Reheul, D., De Cauwer, B., Cougnon, M. (2010.): The Role of Forage Crops in Multifunctional Agriculture. U Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. Vučković, S. (2004.): Travnjaci. Monografija. Poljoprivredni fakultet- Univerzitet u Beogradu. Younie, D. (2012.): Grassland Management for Organic Farmers. The Crowood Press, Ramsbury, UK. 1,3,4,5
10. Spremanje ili konzerviranje krmiva (sijeno, sjenaža, silaža) Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G. (2002.): Konzerviranje krme. Agroekološko društvo u Osijeku. Osijek, Hrvatska. 6
11. Posebnosti ekološke proizvodnje krmnog bilja u odnosu na konvencionalnu (zaštita bilja, fertilizacija tla, plodored, asocijacije usjeva) Heffer, Gorana; Gantner, Ranko; Kraljević, Drago; Bukvić, Gordana; Tolić, Snježana; Ismić, Emir (2012.): Agrotehnika u suzbijanju korova u ekološkom krmnom bilju. U Stipešević, Bojan; Sorić, Roberta (ur.): Proceedings & abstracts 5th international scientific/professional conference Agriculture in Nature and Environment Protection. Glas Slavonije d.d. Osijek, str. 174-179. Oblačić, Josip; Gantner, Ranko; Brozović, Bojana; Stipešević, Bojan; Bukvić, Gordana; Tolić, Snježana (2012.): Malčevi u suzbijanju korova u ekološkom krmnom bilju. U Stipešević, Bojan; Sorić, Roberta (ur.): Proceedings & abstracts 5th international scientific/professional conference Agriculture in Nature and Environment Protection. Glas Slavonije d.d. Osijek, str. 169-173. Josipović, Ana; Gantner, Ranko; Bukvić, Gordana; Tolić, Snježana (2012.): Zaštita od poljskih glodavaca u ekološkom krmnom bilju. U Stipešević, Bojan; Sorić, Roberta (ur.): Proceedings & abstracts 5th international/professional conference Agriculture in Nature and Environment Protection. Glas Slavonije d.d. Osijek, str. 185-190. Cvjetković, Siniša; Gantner, Ranko; Spajić, Robert; Kundih, Katarina; Bukvić, Gordana; Stanisavljević, Aleksandar (2014.): Sadržaj biljnih hraniva u goveđem stajskom gnoju i svinjskoj gnojovci. U Marić, Sonja; Lončarić, Zdenko (ur.): 49. hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma- Zbornik radova. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, str. 347-351. Hart, J., Gangwer, M., Graham, M., Marx, E. S. (1997.): Dariy manure as a fertilizer source. Oregon State University Extension Service. Petersen, S. O., Lind, A. M., Sommer, S. G. (1998.): Nitrogen organic matter losses during storage of cattle and pig manure. Journal of Agricultural Science 130:69-79. Bukvić, Gordana; Gantner, Ranko; Steiner, Zvonimir; Karalić, Krunoslav (2013.): Crop rotation and association design for N budgeting in organic dairy farms. U Bartolo, H. M.; da Silva Bartolo, P. J.; Fernandes Alves, N. M.; Mateus, A. J.; Almeida, H. A.; Soares Lemos, A. C.; Craveiro, F.; Ramos, C.; Reis, I.; Durao, L.; Ferreira, T. (ur.): Green Design, Materials, and Manufacturing Processes. CRC Press/Balkema Leiden, Netherlands (Taylor & Francis Group), str. 179-184. 4,5
12. Definicija i podjela krmnih sustava. Dizajn krmnih sustava u zadanim uvjetima okoliša, uz raspoložive resurse i projicirane potrebe za krmivima. Evers, G. W. (2008.): Forage systems to reduce the winter feeding period. U: Adjusting to High Fuel and Fertilizer Prices. Conference Proceedings. Texas A&M Agrilife Research and Extension Center. Overton. Hancock, D. W., Lacy, R. C., Stewart, R. L. (2011.): Forage Systems for Stocker Cattle. UGA Cooperative Extension Bulletin 1392. The University of Georgia, Cooperative Extension. Muller, L. D. (2004.): Pasture-Based Systems for Dairy Cows in the United States. College of Agricultural Sciences and Penn State Extension. Bauer, L. (2012.): Alternative Continuous-Cover Dairy Forage System for Profitability, Flexibility and Soil Health. SARE – Sustainable Agriculture Reseach & Education. USDA. Gantner, Ranko; Baban, Mirjana; Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Schlechter, Pit; Šumanovac, Luka; Zimmer, Domagoj (2014.): Indices of sustainability of horse traction in agriculture. U Mašek-Tonković, Anka (ur.): 3. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- vizija i razvoj / 3rd International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia- Vision and Growth. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 616-626. 1,7

Ispitni rokovi