Ekološko povrćarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s principima ekološke proizvodnje i njege povrća na otvorenom polju i u zaštićenim prostorima te ih upoznati s propisanim mjerama i metodama sukladno postojećim zakonima i pravilnicima.

Ishodi učenja

 1. Opisati obilježja, poziciju i važnost ekološke poljoprivrede u odnosu na ostale sustave gospodarenja u poljoprivredi.
 2. Preporučiti oblike i argumentirati prednosti uzgoja usjeva bez primjene agrokemikalija.
 3. Identificirati prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija u povrćarskoj proizvodnji (konvencionalna – ekološka).
 4. Objasniti okvirne smjernice standardizacije i prepoznatljivosti proizvoda ekološke poljoprivrede.
 5. Organizirati rad te samostalno upravljati tehnološkim procesima u ekološkom povrćarstvu na vlastitom gospodarstvu, kao i u sklopu većih proizvodnih sustava.
 6. Samostalno prezentirati informacije, probleme i rješenja iz domene ekološkog povrćarstva.
 7. Objasniti deklariranje, označavanje ekoloških proizvoda.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološko povrćarstvo
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Tomislav Vinković
Šifra modula (nastavnički portal): 69006
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 30 1 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, M., Ćustić, M., Poljak, ., Romić, D. (2002): Povrćarstvo. Zrinski d.d., Čakovec:1-627.
 2. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske d.o.o.
 3. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb.
 4. J.Igrc Barčić i Maceljski M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika.
 5. International Federation of Organic Movement (IFOAM): Basic Standards, 2002.
 6. Zakonska regulativa u ekološkoj poljoprivredi
 7. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 8. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – online skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (http://www. pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Op%C4%87e%20i%20specijalno%20povr%C4%87arstvo/

Izborna literatura

 1. Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za ekološku proizvodnju povrćarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Uvod u ekološku poljoprivredu. Sistematika povrća. Razmnožavanje povrćarskih kultura. Odnos povrćarskih kultura prema uvjetima sredine. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 1
2. Ishrana i gnojidba povrća. Organska gnojiva. Primjena komercijalnih organskih gnojiva. Komposti u ekološkoj poljoprivredi. Lumbripost. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 1,2
3. Plodored. Biološka kontrola bolesti i štetnika u povrćarstvu. Izravno suzbijanje korova i štetnika. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. Barčić i Maceljski – Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. 1,2
4. Tehnologija ekološke proizvodnje povrćarskih kultura u zaštićenim prostorima. Parađiković - Opće i specijalno povrćarstvo; Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. Parađiković – zaštićeni prostori – staklenici i plastenici. 2,3,5
5. Tehnologija ekološke proizvodnje povrćarskih kultura na otvorenom polju. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 2,3,5
6. Proizvodnja presadnica i sjemenski materijal u ekološkom povrćarstvu.. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 2,3,5
7. Uporaba mikoriza i njihova uloga u ekosustavu. Biostimulatori u ekološkom povrćarstvu. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo 2,3,5
8. Načini proizvodnje povrćarskih kultura prema ekološkim načelima proizvodnje. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 3,5,6
9. Prvi parcijalni ispit  
Terenske vježbe – posjeta ekoloških OPG-ova 5
10. Mjesto i uloga ekološkog povrćarstva u ublažavanju klimatskih promjena. Strategija za ublažavanje klimatskih promjena. Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 6
11. Kontrola i označavanje ekoloških proizvoda. Regulativa EU o ekološkoj poljoprivredi. Sustav kontrole i koraci do ekoznaka u Hrvatskoj. Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 7
12. Stanje i trendovi u ekološkoj poljoprivredi. Globalno tržište. Stanje ekološke poljoprivrede i povrćarstva u Hrvatskoj. Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 6,7
13. Biološko-dinamičko povrćarstvo. Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 5,6
14. Permakultura. Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 5,6
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

održati će se u kabinetu kod Doc.dr.sc. Tomislav Vinković:

 

17.11.2016. – četvrtak u 10 sati

12.01.2017. – četvrtak u 10 sati

02.02.2017. – četvrtak u 10 sati

16.02.2017. – četvrtak u 10 sati

13.04.2017. – četvrtak u 10 sati

11.05.2017. – četvrtak u 10 sati

22.06.2017. – četvrtak u 10 sati

06.07.2017. – četvrtak u 10 sati

07.09.2017. – četvrtak u 10 sati

20.09.2017. – srijeda u 10 sati – DEKANSKI ROK

21.09.2017. – četvrtak u 10 sati