Ekonomika prerade

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ivan Štefanić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Stjecanje teorijskih znanja iz područja ekonomike prerade poljoprivrednih proizvoda te metoda i uporabljivih alata koji pomažu u donošenju poslovnih odluka. Zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom i upravljanje kvalitetom kao činitelji ostvarivanja održivog razvitka i konkurentnosti.

Ishodi učenja

 1. Odabrati primjerenu tehnologiju prerade
 2. Odabrati primjerenu ambalažu
 3. Procjeniti financijski učinak poduzetničkog poduhvata
 4. Odabrati strategiju zaštite intelektualnog vlasništva
 5. Odabrati primjereni sustav upravljanja kvalitetom
 6. Analizirati učinak projekta na okoliš i odabrati sustava upravljanja utjecajem na okoliš

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
Seminarski rad 1,2 45%
Parcijalne provjere znanja 1,2 45% 0%
pismeni ispit 1,2 0% 45%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Fellows, P., Franco, E., Rios, W. (1996) Starting a Small Food Processing Enterprise, Intermediate Tecnology Publications
 2. Grupa autora (2002) Od ideje do profita-vodič za inovatore-poduzetnike. MOMSP i HSI, Zagreb
 3. ISO (2004) Guidance on the concept and use of the process approach for management systems

Izborna literatura

 1. Shy, O. (1995) Industrial organization: Theory and application. MIT Press, Massachusets
 2. Carlton, D.; Perloff, J.M. (1994) Modern industrial organization. Harper Collins College Publisher, New York
 3. Milgrom, P., Roberts, J. (1992) Economics, Organization and Management. Prentice Hall International Editions, Englewood Cliffs
 4. Nordström, K.A., Ridderstråle J. (2002) Funky Business: kapital pleše samo s darovitima. Differo, Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Odabir poslovne ideje, 1
2. Dizajn poslovnog modela 3
3. Odabir tehnologije proizvodnje 1
4. Odabir primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže, primjena ECO DESIGN principa 2
5. Analiza konkurencije i odabir načina distribucije 3, 4
Prvi parcijalni ispit  
6. Planiranje investicije, izvori financiranja 3
7. Alati za financijsku analizu poljoprivrednog poduzeća ili gospodarstva, statički i dinamički pokazatelji financijske učinkovitosti 3
8. Analiza konkurencije u sektoru i uzduž lanca dodane vrijednosti 3
9. Zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom 4
Drugi parcijalni ispit  
10. Studija utjecaja na okoliš 6
11. Sustavi upravljanja utjecajem na okoliš 5
12. Odabir sustava upravljanja kvalitetom 6
13. Prezentacije seminarskih radova  
Treća parcijalna provjera znanja  
14. Poslovanje na tržištu EU, EEN, globalizacija poslovanja 3, 4
15. Završni ispit  
Rezime modula  

Ispitni rokovi

Redoviti ispitni rokovi:

2.2. / 23. 2. / 15. 6. / 6. 7. / 1. 9. / 13. 9.  u Osijeku u 9,00 sati.

Izvanredni ispitni rokovi:

3. 11. / 19. 1. / 13. 4. / 11. 5. u Osijeku u 14,00 sati.

Dekanski ispitni rok:

20.9.2016. u 9,00 u Osijeku