Etologija životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pero Mijić

Suradnici

dr.sc. Maja Gregić
doc.dr.sc. Tina Bobić
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Boris Antunović

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s teoretskom osnovom mehanizama za kontrolu ponašanja domaćih životinja u funkcionalnim procesima. Osposobiti ih za promatranje ponašanja životinja različitih nivoa domestikacije i pasmina. Mogućnost primjene metoda ocjene ponašanja životinja u praksi, držanja i njihova korištenja.

Ishodi učenja

 1. objasnit osnovne mehanizme fiziološkog i etološkog ponašanja domaćih životinja,
 2. opisati i prepoznati oblike ponašanja u funkcionalnim procesima,
 3. ukazati na pogreške u postupanju sa životinjama,
 4. poznavati i predvidjeti ponašanje domaćih životinja tijekom hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije,
 5. prepoznati moguće poremećaje u ponašanju domaćih životinja,
 6. preporučiti minimalne uvjete za ispunjavanje mjera dobrobiti domaćih životinja,
 7. iz proučenog seminarskog rada kritički prosuditi najnovije znanstvene i stručne literaturne spoznaje, te donijeti određene zaključke.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Etologija životinja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Pero Mijić
Šifra modula (nastavnički portal): 69009
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 30 1,0 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Fraser, A. F., Broom, D. M. (1998): Farm animal behaviour and welfare. Third edition. CAB International,Oxon, New York.
 2. Pavičić, Ž. (2006): Opća etologija. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Vučinić, M. (2006): Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Veterinarska komora Srbije, Beograd.

Izborna literatura

 1. Hulsen, J. (2007): Cow Signals. Roothbont, Natherlands.
 2. Knierim, U. (2002): Grundsätzliche ethologische Überlegungen zur Beurteilung der Tiergerechtheit bei Nutztieren. Dtsch. tierärztl. Wschr. 109, 261-266.
 3. Sambrus, H. H. (1978): Nutztierethologie. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Opća etologija: pojam etologije, podjela etologije, fiziološki i etološki mehanizmi ponašanja domaćih životinja. Literatura: Materijal s nastave, 1-2. 1
2. Opća etologija: mehanizmi prilagodbe životinja (evolucija, domestikacija, ontogeneza) Literatura: Materijal s nastave, 2-6. 1
3. Opća etologija: opis tipova ponašanja u funkcionalnim procesima (urođeno, preusmjereno) Literatura: Materijal s nastave, 2-6. 1
Opća etologija: izrada etograma za pojedine vrste životinja.  
4. Opća etologija: Orijentacija u prostoru i vremenu, formiranje rang redoslijeda (društvena organizacija) Literatura: Materijal s nastave, 7-20. 2
Opća etologija: Pojmovi: vođa, inicijator, kontrolor  
5. Opća etologija: Uloga hormona i feromona na ponašanje životinja Literatura: Materijal s nastave, 21-27. 1,2,4
Opća etologija: Uloga živčanog sustava na ponašanje životinja Literatura: Materijal s nastave, 28-35.  
6. Opća etologija: dobrobit životinja. Literatura: Materijal s nastave, 52-56. 6
Opća etologija: transport životinja. Literatura: Materijal s nastave, 47-51.  
7. Specijalna etologija: Ponašanje goveda kod hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije. Literatura: Materijal s nastave, 1-15. 4,5
Specijalna etologija: Poremećaji u ponašanju kod goveda Literatura: Materijal s nastave, 15-17.  
8. Specijalna etologija: Ponašanje konja kod hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije. Literatura: Materijal s nastave, 18-25. 4,5
Specijalna etologija: Poremećaji u ponašanju kod konja. Literatura: Materijal s nastave, 26-28.  
9. Specijalna etologija: Ponašanje svinja kod hranjenja, napajanja, defekacije i reprodukcije Literatura: Materijal s nastave, 33-35. 4,5
  Specijalna etologija: Poremećaji u ponašanju kod svinja Literatura: Materijal s nastave, 36-37.  
10. Specijalna etologija: Ponašanje ovaca kod hranjenja, napajanja, defekacije i reprodukcije Literatura: Materijal s nastave, 38-43. 4,5
  Specijalna etologija: Poremećaji u ponašanju kod ovaca Literatura: Materijal s nastave, 44-46.  
11. Specijalna etologija: Ponašanje koza kod hranjenja, napajanja, defekacije i reprodukcije Literatura: Materijal s nastave, 4,5
  Specijalna etologija: Poremećaji u ponašanju kod koza Literatura: Materijal s nastave,  
12. Specijalna etologija: Ponašanje peradi kod hranjenja, napajanja, defekacije i reprodukcije Literatura: Materijal s nastave, 4,5
  Specijalna etologija: Poremećaji u ponašanju kod peradi Literatura: Materijal s nastave,  
13. Prvi parcijalni ispit  
14. Izlaganje seminarskih radova  
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi