Fitoekologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Sanda Rašić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati i studente sa suvremenim fitoekološkim istraživanjima i mogućnošću njihove primjene u agronomskoj struci.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti životni ciklus biljke
 2. Interpretirati interakcije vrsta u ekosustavima
 3. Valorizirati značaj ekoloških čimbenika za biljke
 4. Opisati biljne zajednice u antropogenim ekosustavima
 5. Analizirati utjecaj ekoloških čimbenika na biljne zajednice
 6. Komentirati osnovne zakonitosti rasprostranja vegetacije na Zemlji i razlikovati kategorije vegetacije

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 0,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 15%
seminarski rad 0,8 30%
pismeni ispit 2,8 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Barbour, M.G., Burk, J.H., Pitts, W.D. (1987): Terrestrial plant ecology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.
 2. Kent, M., Coker, P. (1985): Vegetation description and analysis: A practical approach. CRC Press Boca Raton Ann Arbor.
 3. Gračanin Ilijanić 1977): Uvod u ekologiju bilja. Školska knjiga, Zagreb
 4. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim časopisima koji će služiti za pripremanje ispita i seminara

Izborna literatura

 1. Skender A. (1990): Fitocenologija u spontanim i antroppgenim ekosistemima. Poljoprivredni fakultet.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Definicija ekologije i osnovni pojmovi u ekologiji, povijesni razvoj fitoekologije, Osnovni pojmovi biogeografije 1
2. Podjela ekoloških faktora, Atmosfera i utjecaj svjetlosti na biljku, Utjecaj temperature na biljku 1,2,3
3. Utjecaj vode i vlažnosti na biljku 1,2,3
4. Biljka i tlo; Litosfera, Pedosfera, Živi svijet pedosfere, Sistematika tala 1,2,3
5. Biotički faktor (Mutualizam, komenzalizam, parazitizam, predacija, antiboza, kompeticija) Životni oblici biljaka 1,2,3
6. Biocenoza ili životna zajednica , sukcesije, populacija, Ekosustavi I kruženje tvari u prirodi 12,3
7. Struktura I fizionomija biljnih zajednica, Dinamika biljnih zajednica; Klasifikacija 1,2,3
8. Terenska istraživanja u ekologiji, metode istraživanja u fitoekologiji 2
9. Terenska istraživanja u ekologiji, osnovne statisitčke analize u fitoekologiji 2
10. Osnovne zakonitosti rasprostiranja vegetacije na Zemlji, Pregled vegetacije na Zemlji (Tropske kišne šume, vegetacija mangrove, tropske listopadne šume, savane, vegetacija lovorovih šuma) 5,6
11. Pregled vegetacije na Zemlji (tvrdolisna zimzelena vegetacija drveća i grmlja, pustinjska vegetacija, stepe vegetacija listopadnih šuma umjerene zone, zimzelene šume sjeverne hemisphere, vegetacija hladne zone, tundra i hladne pustinje, visokoplaninska vegetacija, livadna vegetacija, močvarna vegetacija, vegetacija vodenih bazena) 5,6
12. Glavna obiklježja hrvatske flore i vegetacije 5,6
13. Korovi- biologija i ekologija korova 4,5
14. Korovi –metode istraživanja i osnovne statističke analize korovnih zajednica 4,5
15. Prezentacije seminarskih radova i završni ispit 1-6

Ispitni rokovi