Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s elementima i komponentama uljne hidraulike, hidrauličkim pogonom i njihovom primjenom na poljoprivrednim strojevima. Razviti kod studenata inženjerske i znanstveni pristup u analizi funkcioniranja strojeva i uređaja u poljoprivredi.

Ishodi učenja

 1. Obrazložiti način prijenosa snage u hidrauličkim sustavima.
 2. Navesti i protumačiti izvore hidrauličke energije
 3. Navesti i protumačiti rad glavnih hidrauličkih komponenata sustava
 4. Razlikovati komponente za kontrolu u hidrauličkim sustavima.
 5. Opisati pomoćne uređaje u hidrauličkimom sustavu
 6. Opisati logičke sklopove i vrste upravljanja. Povezivati hidrauličke komponenata u jednostavne sustave.
 7. Navesti i objasniti radne tekućine uljne hidraulike.
 8. Objasniti održavanje hidrauličkih sustava
 9. Implementirati stečena znanja na analizu hidrauličkih sustava traktora, kombajna i drugih poljoprivrednih strojeva.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 69014
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Vujčić, M (2012): Inženjerska mehanika II (interna skripta), Poljoprivredni fakultet Osijek
 2. Koroman, V., Mirković, R. (1991): Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb
 3. Vujčić, M (2003): Hidraulika (nastavni materijal), Poljoprivredni fakultet Osijek
 4. Pirija, I. (1983): Traktor, Nolit, Beograd
 5. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L. (2002): Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, Poljoprivredni fakultet Osijek, Vinkovci

Izborna literatura

 1. Petrić, J. (2012): Hidraulika i pneumatika, 1. dio – Hidraulika, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 2. Korbar, R. (2007): Hidraulika i pneumatika, Veleučilište u Karlovcu
 3. Šestan, A (2003.): Uljna hidraulika i pneumatika, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 4. Esposito, A. (2008): Fluid Power with Applications, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ
 5. Lift, H. (1992): Hydraulik in der Landtechnik, Vogel Buchverlag, Würzburg
 6. Članci u časopisima i prospektni materijali proizvođača komponenata uljne hidraulik

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
I. Uvod u hidrauliku, opis stanja radne tekućine, tlak, utjecaj temperature i tlaka na gustoću radne tekućine Unutarnje trenje i viskoznost tekućine (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 199-212) 1
II. Jednadžba kontinuteta i Bernoullijeva jednadžba Reynoldsov broj i vrste strujanja tekućine Strujanje realne tekućine, linijski i lokalni otpori (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 216-228)  
III. Uvod u hidrauličke sustave, opis i elementi hidrauličkog sustava Temeljne hidrauličke varijable, osnovni energetski proračun, Prikazivanje hidrauličkih sustava. (M. Vujčić: Hidraulika (nastavni materijal)- str. 103- 107) (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 17-29) 2
IV. Uređaji za pretvorbu energije, Opis i obilježje radnog procesa hidrauličkih crpki Gubici u crpkama M. Vujčić: Hidraulika (nastavni materijal)- str. 68- 92) (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 17-29) 2
V. Izvedbe hidrauličke crpke (zupčasta, klipnpo-aksijalna, klipno-radijalna, regulacija crpki,izbor hidrauličkih crpki, M. Vujčić: Hidraulika (nastavni materijal)- str. 93- 102) (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 31-54) 2
VI. Hidraulički motori, hidromotori, Hhidrocilindri, Hidrostatički prijenosnik snage (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 54-64)  
VII. Uređaji za upravljanje, prigušni elementi Hidraulički razvodnici Ventili za upravljanje tlakom i protokom (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 65-92) 3
VIII. Brtveni uređaja Brtvljene nepokretnih i pokretnih elemenata Hhidraulički akumulatori (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 93-106) 3
IX. Radne tekućine. Uređaji za kondicioniranje Hidraulički vodovi (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 107- 130) 4
1. Parcijalni ispit – Komponent HS 1-4
X. Hidraulički pogoni-osnovni konstrukcijski zahtjevi Osnovni hidraulički pogoni Upravljanje u hidrauličkom pogonu Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 131- 146) 5
XI. Elektrohidraulički sustavi snage Opis elektrohidrauličkog sustava snage Elektrohidraulički servo sustavi (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 147-164) 5
XII. Održavanje hidrauličkih sustava Uključivanje u rad i tehničko održavanje hidrauličkog sustava Uklanjanje kvarova hidrauličkog sustava (Koroman-Mirković: Hidraulika i pneumatika- str. 165-176) 6
XIII Hidraulički podizač traktora Sustavi automatske regulacije hidrauličkog podizača Hidraulička instalacija za oruđa (Pirija, I.: Traktor, str. 197 – 212)  
XIV. - Hidraulički uređaji na kombajnima (Brkić, D.: Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, str- 105-111) 8
2. Parcijalni ispit – Hidraulički pogon 5-8
XIV. ZAVRŠNI ISPIT 1-8

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Učionica
12.07.2016. ut 9.00

Praktikum za Materijale i Elemente PS.(br. 257)

ili

Praktikum za održavanje i eksploataciju

02.09.2016. pet 9.00
14.09.2016. sri 9.00
20.09.2016. ut 9.00
11.11.2016. pet 11.30
13.01.2017. pet 11.30
03.02.2017. pet 10.00
17.02.2017. pet 10.00
12.04.2017. sri 11.00
10.05.2017. sri 11.00
29.06.2017. čet 9.00
12.07.2017. sri 9.00
06.09.2017. sri 9.30
20.09.2017. sri 9.30

Napomene: 

Za pismeni ispit kandidat treba imati omot (presavijeni A3 format) za ulaganje rješenja.