Informacijske tehnologije u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Dražen Horvat

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

Ciljevi predmeta

Studente preddiplomskog studija upoznati s tehnikama i vještinama uporabe računalnih sustava i informacijsko- komunikacijskih (ICT) tehnologija u poslovnoj primjeni i agroekonomskim istraživanjima.

Ishodi učenja

 1. Upoznati se s mogućnostima uporabe računala i poslovnih aplikacija.
 2. Samostalno planirati, organizirati i urediti poslovno izvještajne dokumente.
 3. Planirati nabavu novih računala i upoznati se s održavanjem postojećih računalnih sustava.
 4. Rabiti napredne mogućnosti aplikacija iz programskog paketa MS Office (Word, Excel, Access).
 5. Primjeniti pomoćne (Tools) i uslužne (Utility) programe.
 6. Kreirati i pretraživati relacijske baze podataka.
 7. Prepoznati osnovne grupe računalnih programa i upoznati se s njihovom primjenom u poljoprivredi.
 8. Upoznati napredne informatičke tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji (robotika, automatizacija proizvodnih procesa, kontrola proizvoda, GIS i GPS sustavi, simulatori, ekspertni sustavi).
 9. Prepoznati i ispravno primjeniti mrežno – komunikacijske protokole.
 10. Sigurno pohraniti i restaurirati podatke (backup – restore).
 11. Pravilno rabiti mobilne uređaje («pametni mobiteli», tablet računala) u prijenosu poslovnih informacija i mrežne uređaje (mrežni pisači, scaneri, NAS tvrdi i mrežni diskovi).
 12. Održavati i «zaštititi» računalni sustav. Upoznati se s opasnostima mrežnoga komuniciranja i zaštite od malicioznih programa.
 13. Upoznati se s osnovama elektroničkoga poslovanja (etrading): kartično poslovanje, ebankarstvo, POS sustavi.
 14. Organizirati poslovne podatke (dnevnici, kelendari, planeri, to-do liste).

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,00 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,30 15%
Seminarski rad 0,20   10%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 0,30 0% 15%
Završni ispit pismeni 0,20 0% 10%
Završni ispit usmeni 1,00 50% 0%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Prezentacije s predavanja i vježbi te brojni PDF dokumenti i linkovi koji studente detaljno upućuju na uspješno savladavanje gradiva:
 2. http://www.pfos.hr/~bioinfo
 3. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/e-citizen
 4. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/racunalo
 5. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/windows7
 6. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/wlan

Izborna literatura

 1. Vukadinović, V., Horvat, D., Lončarić, Z. (1994.): Primjena računala u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Grbavac V. (1995.): Informatika, kompjutori i primjena, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Strugar, I., Panian, Ž. (2000.): Primjena računala u poslovnoj praksi. Sinergija d.o.o. Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, izvorima informacija, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave, ishodima učenja.  
Povijesni razvoj računalstva i počeci primjene računalnih tehnologija u poljoprivredi. Napredna primjena računala u praćenju i kontroli proizvodnih procesa u poljoprivredi. 1
2. Otvorena arhitektura računala: ustroj i osnove rada računalnih podsustava. 1, 3
3. Operativni sustavi i njihove različitosti. 3, 7, 12
4. Programska podrška računala: podjela i područja primjene I. 2, 4, 7
5. Programska podrška računala: podjela i područja primjene I!. 2, 4, 7
6. Prvi parcijalni ispit 2, 4, 5
7. Optimizacija i zaštita računala. 5,10,12
8. Izrada sigurnosnih kopija (backup) i arhiviranje datoteka. 5,10,12
9. Računalne mreže i mrežni protokoli I. 9, 11
10. Računalne mreže i mrežni protokoli II. 9, 11
11. Elektroničko poslovanje i mobilnost. Poslovni forumi i kartično poslovanje. 13, 14
12. POS sustavi, bar code čitači, fiskalizacija. 13, 14
13. Organizacija poslovanja: poslovni planeri, izrada obrazaca i poslovne prezentacije. 13, 14
14. Baze podataka. 4, 6
15. Drugi parcijalni ispit 9,10,14

Ispitni rokovi