Integrirana gnojidba

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Suradnici

Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Prof.dr.sc. Irena Jug

Ciljevi predmeta

Modul treba omogućiti studentu razumijevanje osnovnih načela integralne gnojidbe te objasniti važnost gnojidbe kao najvažnije agrotehničke mjere u organskoj produkciji. Upoznati studente sa suvremenim metodama izračuna gnojidbenih preporuka koji moraju zadovoljavati propise integrirane proizvodnje bilja (primjenu gnojiva u količinama koje odgovaraju potrebama i stanju usjeva, plodnosti tla, profitabilnosti rada i uloženih sredstava te istovremeno vodit računa o zaštiti okoliša i mogućem prinosu).

Ishodi učenja

 1. Definirati važnost analize tla kao temelja za izradu gnojidbenih preporuka i kontrole gnojidbe usjeva
 2. Primijeniti načela održivosti (povećanje prinosa i smanjivanje degradacije tla)
 3. Primijeniti i usporediti suvremene metode izračuna gnojidbenih preporuka koje moraju zadovoljavati propise integrirane proizvodnje bilja
 4. Usporediti različite metode sprječavanja daljnjeg prekomjernog zagađivanja podzemnih i pitkih voda nitratima
 5. Definiranje različitih zakonskih regulativa (nitratratna direktiva) kod nas i u svijetu
 6. Definirati indikatore onečišćenja tla u poljoprivredi.
 7. Definirati i objasniti važnost metoda sprečavanja onečišćivanja tla
 8. Definirati postupke koje je potrebno provesti ako do onečišćenja dođe.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Integrirana gnojidba
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Boris Đurđević
Šifra modula (nastavnički portal): 101182
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zajednička lista izbornih predmeta
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011.): Ishrana bilja, udžbenik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 2. Znaor, D., 1996: Ekološka poljoprivreda, udžbenik, Globus, Zagreb
 3. Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva, NN 163/03, NN 40/07
 4. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, NN 152/08
 5. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu

Izborna literatura

 1. Implementation of nitrates Directive, dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html
 2. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, NN 149/09

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Uzorkovanje i analiza tla Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 1
2. Indikatori plodnosti tla Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 1,3
3. Procjena pogodnosti tla i tehnološki postupci proizvodnje Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 3
4. Utvrđivanje potreba u gnojidbi Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 2,3
Parcijalni ispit 1,2,3
5. Dinamika hraniva u tlu Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 2,3
6. Bilanca hraniva u tlu Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 2,3,5
7. Procjena očekivanog prinosa Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 3
Parcijalni ispit 2,3,5
8. Kruženje dušika u prirodi Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 1,5
9. Mineralizacija dušika Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011.): Ishrana bilja, udžbenik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek 2,5
10. Metode za sprečavanje zagađivanja podzemnih i pitkih voda nitratima Znaor, D., 1996: Ekološka poljoprivreda, udžbenik, Globus, Zagreb Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva, NN 163/03, NN 40/07 Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, NN 149/09 4,5
11. Zakonska regulativa u RH i EU (Nitratna direktiva) Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva, NN 163/03, NN 40/07 Implementation of nitrates Directive, dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/water/ water-nitrates/index_en.html Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, NN 149/09 5
Parcijalni ispit 1,2,4,5
12. Indikatora onečišćenja tla u poljoprivredi Znaor, D., 1996: Ekološka poljoprivreda, udžbenik, Globus, Zagreb Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva, NN 163/03, NN 40/07 6
13. Utjecaj anorganskih i organskih štetnih tvari na tlo Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, NN 152/08 Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu 4,7
14 Metode sprečavanja onečišćenja tla Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, NN 152/08 Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu 7
15. Sanacije ili remedijacije onečišćenja Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, NN 152/08 Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu 8
Parcijalni ispit 4,6,7,8

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x