Ispitivanje kakvoće sjemena

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihana Teklić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s najvažnijim pokazateljima kakvoće sjemenskog materijala i metodama ocjene čistoće, klijavosti, vigora i drugih relevantnih svojstava sjemena.

Ishodi učenja

  1. Interpretirati kakvoću sjemenskog materijala prema definiranim odrednicama u zakonskim aktima i prihvaćenim protokolima.
  2. Razlikovati pokazatelje kakvoće sjemena i usporediti različite metode njihovog utvrđivanja.
  3. Ocijeniti kakvoću sjemena primjenom standardnih i preporučljivih testova
  4. Integrirati teoretska znanja s praktičnim postupcima analize pokazatelja kakvoće sjemena

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave

Naziv modula: ISPITIVANJE KAKVOĆE SJEMENA
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tihana Teklić
Šifra modula (nastavnički portal): 69016
Diplomski sveučilišni studij/smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 10
Pohađanje vježbi 10 0,33 5
Pohađanje seminara 5 0,17 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

  1. Guberac, V. (2000): Sjemenarstvo ratarskih kultura. Skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  2. Kastori, R. (1984): Fiziologija semena. Matica srpska, Novi Sad.
  3. Hampton, J. G. and TeKrony, D. M. (1995): Handbook of vigour test methods. ISTA, Zürich.
  4. Lisjak, M., Špoljarević, M., Agić, D., Andrić, L. (2009): Praktikum iz fiziologije bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek.

Izborna literatura

  1. Tematski orijentirani znanstveni i stručni časopisi (Seed Science and Technology, Seed Science Research, Sjemenarstvo)

Ispitni rokovi