Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Suradnici

doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa principima i sustavima fertlizacije u hortikulturi, te sa osnovnim aspektima modeliranja gnojidbe povrća i cvijeća. Nadalje, upoznavanje sa metodologijom izračuna optimalne gnojidbe biljnih vrsta u hortikulturi i posebnostima gnojidbe povrća i cvijeća, ta sa svojstvima i vrstama gnojiva, te načinom aplikacije gnojiva.

Ishodi učenja

 1. Interpretirati principe i sustave fertilizacije za voćnjake i vinograde.
 2. Objasniti posebnosti gnojidbe prema grupama trajnih nasada.
 3. Interpretirati principe i sustave fertilizacije pri uzgoju povrća i cvijeća.
 4. Objasniti posebnosti gnojidbe prema grupama i vrstama povrća.
 5. Interpretirati elemente ekonomskog učinka gnojidbe u hortikulturi.
 6. Analizirati ekonomski učinak gnojidbe u hortikulturi.
 7. Izračunati preporuke optimalne gnojidbe za trajne nasade i povrće obzirom na proizvodne uvjete.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
Šifra modula (nastavnički portal): 69017
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 5 0,17 5
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. (udžbenik) za tematske cjeline: 1,2
 2. Bergmann, W. (1983): Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen. Entstehung und Diagnose. VEB, Gustav Fischer Verlag Jena, Deutschland. (knjiga) za nastavne cjeline: 1,2
 3. Lončarić, Z. i suradnici (2006): Program vježbi za kolegij Ishrana bilja i fertilizacija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interni program) za tematske cjeline: 4
 4. Kompjutorski programi za određivanje preporuka u gnojidbi (autori programa su predavači) (radovi) za tematske cjeline: 3,4

Izborna literatura

 1. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. (2002): Povrćarstvo. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. (knjiga) za tematske cjeline: 2
 2. Scaife, A., Turner, M. (1983): Diagnosis of Mineral Disorders in Plants. Volume 2. Vegetables. Ministry of Agriculture Fisheries and Food. London. UK. (knjiga) za nastavne cjeline: 2
 3. Winsor, G., Adams, P. (1987): Diagnosis of Mineral Disorders in Plants. Volume 3. Glasshouse Crops. Ministry of Agriculture Fisheries and Food. London. UK. (knjiga) za nastavne cjeline: 2
 4. Stručni i znanstveni radovi predavača(radovi) za tematske cjeline: 3,4

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Preporuke gnojidbe voćnjaka i vinograda- metode utvrđivanja potrebe kondicioniranja tla za podizanje trajnih nasada, metode izrade preporuka meliorativne gnojidbe. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 1-2
Preporuke gnojidbe voćnjaka i vinograda- načini utvrđivanja potrebe voćnjaka i vinograda za raspoloživim hranivima. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 1-2
Izračunavanje optimalne količine hraniva u gnojidbi, izbor optimalne vrste i formulacije gnojiva, te vremena i načina aplikacije. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 1-2
2. Preporuke gnojidbe povrća- metode utvrđivanja potrebe popravke tla, načini utvrđivanja potrebe povrća za raspoloživim hranivima. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 3-4
Preporuke gnojidbe povrća- izračunavanje optimalne količine hraniva u gnojidbi pojedinih vrsta povrća u uzgoju na otvorenom i u zaštićenim prostorima. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 3-4
Izbor optimalne vrste i formulacije gnojiva, te vremena i načina aplikacije. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 3-4
3. Ekonomski učinak gnojidbe u hortikulturi. Kompjutorski programi za određivanje preporuka u gnojidbi (autori programa su predavači) Stručni i znanstveni radovi predavača 5-6
Upoznavanje s elementima ekonomske analize učinka gnojidbe. Kompjutorski programi za određivanje preporuka u gnojidbi (autori programa su predavači) Stručni i znanstveni radovi predavača 5-6
4. Seminar izračuna preporuka gnojidbe Lončarić, Z. i suradnici (2006): Program vježbi za kolegij Ishrana bilja i fertilizacija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interni program) Kompjutorski programi za određivanje preporuka u gnojidbi (autori programa su predavači) 7

Ispitni rokovi

 

 • 9.   studenog       2016.            (srijeda)      u 9 sati          IZVANREDNI ispitni rok
 • 18. siječnja          2017.            (srijeda)      u 9 sati          IZVANREDNI ispitni rok
 • 08. veljače          2017.            (srijeda)      u 9 sati          REDOVNI ispitni rok
 • 22. veljače          2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok
 • 12.             travnja          2017.            (srijeda)       u 9 sati         IZVANREDNI ispitni rok
 • 10.             svibnja          2017.            (srijeda)       u 9 sati         IZVANREDNI ispitni rok
 • 14.             lipnja             2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok
 • 28.             lipnja             2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok
 • 30.             kolovoza      2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok
 • 13.             rujna             2017.            (srijeda)      u 9 sati         REDOVNI ispitni rok
 • 20. rujna             2017.       (srijeda)     u 9 sati         DEKANSKI ispitni rok