Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Suradnici

Prof.dr.sc. Irena Jug

Ciljevi predmeta

Polaznik savladava metode utvrđivanja potrebe u gnojidbi na temelju kemijske analize tla i/ili biljke uvažavajući potrebe usjeva, klimatske i zemljišne uvjete te mogući, odnosno planirani prinos, vodeći računa o ekološkom opterećenju okoliša. Naglasak je na znastveno-stručnom pristupu gnojidbi, racionalizaciji i profitabilnosti primarne produkcije uz očuvanje okoliša.

Ishodi učenja

 1. Objasniti i usporediti standardne metode utvrđivanja potreba u gnojidbi (mineralnoj, organskoj i zelenoj)
 2. Definirati i objasniti kemijske metode za analizu tla i biljne tvari
 3. Analizirati i primijeniti kompjutorske metode utvrđivanja potrebe u gnojidbi koristeći analitičke i druge podatake o biljnoj vrsti, tlu, klimi, agrotehnici i dr.
 4. Formirati i koristiti intrepretacijske bazam podataka
 5. Povezati relevantnie atribute proizvodnje i proračune gnojidbe uz pomoć GIS alata
 6. Vizulano prikazati rezultate proračuna gnojidbe na tematskim kartama

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Boris Đurđević
Šifra modula (nastavnički portal): 69018
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zajednička lista izbornih predmeta
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek
 2. FAO (2003): Assessment of soil nutrient balance, Approaches and methodologies. Rome
 3. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb
 4. Leskošek, M. (1993.): Gnojenje. Kmečki glas, Ljubljana
 5. Vukadinović, V.: (Internet) Gnojidbeni kalkulatori i interpretacijske baze podataka. www.ishranabilja.com.hr

Izborna literatura

 1. Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higher plants, Academic Press
 2. Mengel, K. and Kirkby E.A., (1987.): Principles of Plant Nutrition. International Potash Institute, Bern.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Standardne metode utvrđivanja potrebe u gnojidbi Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 1
2. Standardne metode utvrđivanja potrebe u gnojidbi Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 1
3. Gnojiva i principi gnojidbe Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Leskošek, M. (1993.): Gnojenje. Kmečki glas, Ljubljana 1,2
4. Koncept ciljanog prinosa Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 1,3
5. Potrebe biljaka za hranivim tvarima Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higher plants, Academic Press 1,2
6. Kemijske metode – Analiza tla i biljke Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek FAO (2003): Assessment of soil nutrient balance, Approaches and methodologies. Rome 2
7. Seminarski rad  
  Parcijalni ispit 1,2
8. Kompjutorske metode proračuna gnojidbe Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Mengel, K. and Kirkby E.A., (1987.): Principles of Plant Nutrition. International Potash Institute, Bern. 1,3
9. Kompjutorske metode proračuna gnojidbe Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 3
10. Ekspertni sustav proračuna gnojidbe Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 3
11. Interpretacijske baze podataka Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 3,5
12. Proračun gnojidbe uz pomoć GIS alata Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 3,4,5
13. Izrada interpretacijskih karata Vukadinović, V.: (Internet) Gnojidbeni kalkulatori i interpretacijske baze podataka. www. ishranabilja.com.hr 5
14. Vizualizacija rezultata gnojidbe na temetskim kartama Vukadinović, V.: (Internet) Gnojidbeni kalkulatori i interpretacijske baze podataka. www. ishranabilja.com.hr 6
15. Seminarski rad- Prezentacija  
  Parcijalni ispit 3,4,5,6

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x