Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula » Izborni moduli » Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Dati potrebno studentima o vrstama kanala distribucije, te o fizičkoj distribuciji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Obrazložiti značaj kanala distribucije u suvremenim tržišnim uvjetima
 2. Definirati i analizirati ulogu posrednika poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 3. Obrazložiti fizičku distribuciju
 4. Definirati i objasniti funkcije,vrste, dinamiku i integraciju distribucijskih kanala
 5. Interpretirati oblike povezanosti u kanalima distribucije
 6. Interpretirati tržišne institucije i prodajne kanale u Republici Hrvatskoj
 7. Analizirati potporne institucije na tržištu poljoprivrednih proizvoda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda – izborni modul
Koordinator modula: Izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 69019
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Tolušić, Z. (2012): Tržište i distribucija poljoprivredno-prehramenih proizvoda. Sveučilište J.J. Strossmayera. Poljoprivredni fakultet Osijek. Segetlija, Z., Lamza-Maronić, M. (2000): Distribucija, logistika, informatika. Sveučilište J.J. Strossmayera. Ekonomski fakultet Osijek.
 2. Kotler, Ph. (1999): Marketing management, Informator, Zagreb
 3. Segetlija, Z., Lamza-Maronić, M. (2000):

Izborna literatura

 1. Rocco, F. (1994): Marketinško upravljanje (knjiga), Školska knjiga i CEMA, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pojam i značenje distribucije, distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u suvremnim tržišnim uvjetima (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 147-148) 1
2. Posrednici kao sudionici tržišta u kanalima distribucije (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 51-72). 2
3. Fizička distribucija: operacije prikupljanja, skladištenja, manipuliranja, standardiziranja I sortiranja, pakiranja, transportom i upravljanje zalihama (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 148-169) 3
4. Funkcije, vrste, dinamika i integracija distribucijskih kanala (Kotler, Upravljanje merketingom, str. 695-700) 4
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
6. Oblici povezanosti u kanalima distribucije (horizontalni i vertikalni (Segetlija, Lamza-Maronić: Distribucija, logistika, informatika) 5
7. Tržišne institucije i prodajni kanali u Republici Hrvatskoj (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 52-72 6
8. Potporne institucije na tržištu poljoprivrednih proizvoda (Segetlija, Lamza-Maronić, (2000) 7
9. Prezentacije seminarskih radova 1-7
10. Drugi parcijalni ispit 5-7

Ispitni rokovi